Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:46ч.    Печат

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0881/06.07.2021 г. за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ в следния обхват :

1. Парцеларен план за трасе на нов кабел Ср. Н от съществуващ СРС до БКТП „Център", ново БКТП „Център", кабели НН от БКТП „Център" до съществуващи стълбове на ВНН в с. Бояджик, община „Тунджа", през поземлени имоти с идентификатори 05952.48.26 и 05952.48.65 по КККР на с. Бояджик, област Ямбол.

2. Инвестиционен проект за „Нов кабел Ср. Н от съществуващ СРС до БКТП „Център", ново БКТП „Център", кабели НН от БКТП „Център" до съществуващи стълбове на ВНН в с. Бояджик, община „Тунджа", през поземлени имоти с идентификатори 05952.48.26 и 05952.48.65 по КККР на с. Бояджик, област Ямбол".