Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:45ч.    Печат

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 474 от Протокол № 27/23.06.2021г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с индентификатор 40484.11.171 с площ 8 994 кв. м., с НТП – нива с трайно предназначение на територията - земеделска, в местност „Афузов кър" по кадастралната карта на с. Кукорево, с цел промяна на предназначението на имота за изграждане на складова база за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника .