Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:45ч.    Печат

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 425 от Протокол № 25/27.04.2021г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание и разрешава изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа" на поземлен имот с индентификатор 72240.23.362 с площ 930 000 кв. м, устройствена територия на транспорта в местност „Гигова мера" по кадастралната карта на с. Тенево, с цел промяна на отреждането на имота за терени за смесена многофункционална зона .