Обявление
Вторник, 20 Юли 2021г. 10:44ч.    Печат

Община "Тунджа"- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 471 от Протокол № 27/23.06.2021г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание и разрешава изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа" на поземлен имот с индентификатор 77150.14.83 с площ 4 293 кв. м., с НТП – пасище с трайно предназначение на територията - земеделска, в местност „Горна Табия" по кадастралната карта на с. Ханово, с цел промяна на отреждането на имота за жилищно строителство .