Обявление
Петък, 17 Юли 2020г. 12:07ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание , на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № ДС 04-00017-13.07.2020г. на Областен Управител на област Ямбол за одобряване на техническо задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект „Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ" ООД, гр.Ямбол от с.Каравелово, община „Тунджа" до с.Бояново и с.Кирилово, община Елхово, област Ямбол. Трасето на кабела в земмлището на с.Каравелово преминава през поземлени имоти с идентификатори 36200.35.73, 36200.39.119, 36200.40.107, 36200.45.99, 36200.45.101, 36200.43.100 с НТП полски пътища, общинска публична собственост, поземлени имоти с идентификатори 36200.38.92 и 36200.40.92 с НТП отводнителен канал, общинска публична собственост.