Обявления по ЗУТ
Обявление
Сряда, 12 Юни 2019г. 20:03ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0552/03.06.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот III494 в кв.68 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол, като се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и се определят линии на застрояване.

 
Обявление
Сряда, 12 Юни 2019г. 20:03ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Уведомяваме Ви , че е издадена Заповед № РД-07-0515/28.05.2019г. за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ХХIII-408,409 в кв.39 по ПУП на с.Кукорево, община „Тунджа" като се раздели на два урегулирани поземлени имота.

 
Обявление
Сряда, 12 Юни 2019г. 20:02ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0576/10.06.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I в кв.48 по ПУП на с.Ботево, като се промени отреждането „за комплексно обслужване и молитвен дом", съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 03 Юни 2019г. 08:40ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ Iобщ в кв.20а с отреждане за „Баня" по ПУП на с. Крумово, община „Тунджа", област Ямбол, като се смени отреждането на „За съхранение, преработка на селскостопанска продукция" и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 03 Юни 2019г. 07:26ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0504/23.05.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: Подробен устройствен план – Працеларен план и инвестиционен проект за изгражданае на „Сградно водпроводно отклонение" за УПИ II-10,92,93,52,33 в кв.3 по ПУП на с.Симеоново. Трасето тръгва от съществуващ уличен водопровод в ПИ 66456.10.51, преминава през ПИ 66456.10.51 и ПИ 66456.10.96, собственост на община „Тунджа" по КККР в землището на с.Симеоново, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 03 Юни 2019г. 07:25ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05952.51.148 в Стопански двор по КККР в землището на с.Бояджик, с цел отреждане на урегулиран поземлен имот за производствена и складова дейност.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 


Страница 1 от 54
Банер