Обявления по ЗУТ
Обявление
Понеделник, 18 Февруари 2019г. 09:35ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0124/13.02.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II 268 в кв.39 по ПУП на с.Завой, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 18 Февруари 2019г. 09:34ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0131/13.02.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ IХ139, УПИ X 141 и ПУП - План за застрояване на УПИ XI142 в кв.16, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ №139 и ПИ №141 в кв.16 по ПУП на с. Стара река и се определят линии на застрояване.

 
Обявление
Понеделник, 18 Февруари 2019г. 09:34ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на УПИ ХIII298, УПИ XIV299, УПИ XV292 и УПИ ХVII297 в кв.22, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ №298, ПИ №299, ПИ №292 и ПИ №297 в кв.22 по ПУП на с. Крумово.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 18 Февруари 2019г. 09:33ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, относно УПИ XXVI, УПИ XXXII, като посочените урегулирани поземлени имота и ПИ с идентификатор 35609.86.8 в Стопански двор по КККР в землището на с. Калчево се обединят в един урегулиран поземлен имот с предназначение „За животновъден комплекс и фуражен цех".

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 18 Февруари 2019г. 09:33ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол съобщава на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за регулация на урегулирани поземлени имоти XI-125, X-127 и XII-126 в кв.21 по ПУП на с.Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол с цел промяна на границите и смяна на предназначението на УПИ XI-125 с отреждане за търговия, услуги и складова дейност.

 
Обявление
Понеделник, 18 Февруари 2019г. 09:32ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол съобщава на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти V-477, VI-478, VII-478, VIII-478,896 и IX-896 в кв.67 по ПУП на с.Маломир, община „Тунджа", област Ямбол.

 


Страница 1 от 47
Банер