Обявления по ЗУТ
Обявление
Четвъртък, 01 Август 2019г. 15:33ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за ПУП - План за регулация и застрояване на ПИ 68878.16.73 по КККР, находящ се в землището на с. Стара река, като се обособи урегулиран поземлен имот I16.73 с отреждане „За жилищно застрояване" и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 01 Август 2019г. 15:33ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-/29.07.2019г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ IV общ. и УПИ V общ. в кв.33 по ПУП на с.Завой. община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 29 Юли 2019г. 11:31ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Уведомяваме Ви , че е издадена Заповед № РД-07-0712/18.07.2019г. за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация за урегулиран поземлен имот XV-243 в кв.16 по ПУП на с.Окоп, община „Тунджа" с цел разделяне на два урегулирани поземлени имота.

 
Обявление
Сряда, 17 Юли 2019г. 07:36ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Уведомяваме Ви , че е издадена Заповед № РД-07-0631/24.06.2019г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: 1.Проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот III-610 за производствени нужди на палфингер продукциостехник България, кв.1 на Промишлена зона с.Тенево, представляващ поземлен имот с индетификатор 72240.38.610 по КККР на землище с.Тенево и поземлен имот с индетификатор 72240.38.607 КККР на землище с.Тенево, като се обединят и се образува УПИ III-615 за производствени нужди на палфингер продукциостехник България. 2.Инвестиционен проект за обект – „Паркинг"

 
Обявление
Сряда, 17 Юли 2019г. 07:36ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0660/03.07.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 35028.21.22 по КККР, находящ се в землището на с.Кабиле, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане - за жилищно строителство, съгласно приложена скица-предложение и техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ, които са неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Сряда, 17 Юли 2019г. 07:35ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0633/24.06.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот IX263 и урегулиран поземлен имот Х262 в кв.50 по ПУП на с.Роза, община „Тунджа", област Ямбол, като се промени границата между двата урегулираните поземлени имота и се определят линии на застрояване, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, които са неразделна част от заповедта.

 


Страница 1 от 57
Банер