Обявления по ЗУТ
Обявление
Четвъртък, 11 Април 2019г. 10:09ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Уведомяваме Ви , че е издадена Заповед № РД - 07 - 0342/10.04.2019г. за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за УПИ Х 45, УПИ ХI 51 и УПИ ХII 44 в кв.11 по ПУП на с.Завой, община „Тунджа".

 
Обявление
Четвъртък, 11 Април 2019г. 10:08ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Уведомяваме Ви , че е издадена Заповед № РД-07-0343/10.04.2019г. за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти III-общ. за жилищно строителство и IV-общ. за жилищно строителство в кв.51 2 по ПУП на с.Кукорево, община „Тунджа" като се обединят в един урегулиран поземлен имот.

 
Обявление
Четвъртък, 11 Април 2019г. 10:07ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0317/04.04.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05902.51.148 в Стопански двор по КККР в землището на с.Бояджик, като се обособи УПИ с отреждане „за производствена и складова дейност", съгласно приложена скица предложение и задание за проектиране, които са неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Четвъртък, 11 Април 2019г. 10:06ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Уведомяваме Ви , че на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ е издадена Заповед № РД – 07-0251/20.03.2019 г. за премахване от ЕООД „ДЖИ БИ БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС" – гр.Елхово, ЕИК128590487 на опасна и самосрутваща се жилищна сграда, находяща се в УПИ V-37, кв.5 по ПУП на с.Тенево, обл.Ямбол.

Жалби и възражения по заповедта се правят по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Ямболски административен съд.

Заинтересовани лица: ЕООД „ДЖИ БИ БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС" – гр.Елхово ООД собственици на урегулиран поземлен имот V-37 в кв.5 по ПУП на с.Тенево.

 
Обявление
Четвъртък, 11 Април 2019г. 09:57ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ IХ139, УПИ X 141 и Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ XI142 в кв.16, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ №139 и ПИ №141 в кв.16 по ПУП на с. Стара река, община „Тунджа", област Ямбол и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 04 Април 2019г. 08:10ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0246/18.03.2019г. за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация на урегулирани поземлени имоти XIX-128, XVI-128, XVIII-129 и XVII-129 в кв.22 по ПУП на с.Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол.

 


Страница 1 от 51
Банер