Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 01 Септември 2020г. 05:19ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0923/28.08.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване проект изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот III 225 в кв. 29 по ПУП на с. Веселиново, община „Тунджа", област Ямбол, като се смени отреждането на „За търговска и складова дейност" и се определят линии на застрояване, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Вторник, 01 Септември 2020г. 05:19ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е Заповед № РД – 07- 0924/28.08.2020 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване проект за изменение на Подробния устройствен план - План за застрояване на урегулиран поземлен имот ХI 141.53 по ПУП, съответстващ на ПИ с идентификатор 56873.141.53 по КККР, находящ се в землището на с. Победа, община „Тунджа", област Ямбол, като се определят нови линии на застрояване, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Вторник, 01 Септември 2020г. 05:18ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед РД-07-0836/07.08.2020г. за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация на урегулиран поземлен имот VIII 13 И ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 13 в кв. 3 по ПУП на с.Симеоново, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 01 Септември 2020г. 05:17ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" - гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация на урегулиран поземлен имот VIII 13 И ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 13 в кв. 3 по ПУП на с.Симеоново, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 01 Септември 2020г. 05:17ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ I-196 и УПИ XVIII-196 в кв.26 по ПУП на с. Кабиле, като се обединят в един урегулиран поземлен имот.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.

 
Обявление
Събота, 22 Август 2020г. 05:39ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 0882/18.08.2020г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VI 212 и УПИ V 213 в кв. 26 по ПУП на с. Победа, като вътрешната регулационна линия между УПИ VI 212 и УПИ V 213, бъде поставена в съответствие със съществуващата имотна граница на поземлени имоти № 212 и № 213, като отреждането не се променя и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти по ПУП на с. Победа, община „Тунджа", област Ямбол.

 


Страница 1 от 77