Обявления по ЗУТ
Обявление
Понеделник, 03 Декември 2018г. 13:02ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1253/29.11.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация на урегулирани поземлени имоти III284 и IX284 в кв.31 по ПУП на с.Кабиле, община „Тунджа", област Ямбол, като се премести регулационната линия между тях, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП-ПР, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Понеделник, 03 Декември 2018г. 13:02ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол съобщава на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с индетификатор 40484.32.316 по КККР на с.Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол, който се преотрежда за ракиен казан и обитаване.

 
Обявление
Вторник, 27 Ноември 2018г. 08:40ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 1810/20.11.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, на УПИ ХV 31 в кв.3, като отреждането се промяна „За евангелистка петдесятна църква" по ПУП на с.Завой, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 27 Ноември 2018г. 08:39ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване урегулиран поземлен имот XV237, урегулиран поземлен имот XVI236 и урегулиран поземлен имот XIV238 в кв.28, като се обединят в един УПИ с отреждане за производствена, складова дейност и обитаване и План за регулация за УПИ XIV238, УПИ XIII239 и УПИ XIX234, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ №238, ПИ №239 и ПИ №234 в кв.28 по ПУП на с.Генерал Инзово, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Обявление
Вторник, 27 Ноември 2018г. 08:38ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 05863.205.4 по КККР в землището на с.Ботево, община „Тунджа", област Ямбол, като се отреди УПИ за производствена, складова, търговска дейност и животновъдство.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Обявление
Вторник, 27 Ноември 2018г. 08:38ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ XIV321 за търговия и обслужване в кв.39 по ПУП на с.Кабиле, община „Тунджа", област Ямбол, като се смени отреждането за жилищно строителство.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 


Страница 1 от 41