Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 11 Август 2020г. 07:09ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0818/04.08.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация на урегулиран поземлен имот VIII-285за социален комплекс за стари хора в кв.31 по ПУП на с. Кабиле, като се като се промени отреждането - за жилищно строителство, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Вторник, 11 Август 2020г. 07:08ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0798/29.07.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за застрояване на урегулиран поземлен имот ХVIII 185 в кв.24 по ПУП на с. Кабиле, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Вторник, 11 Август 2020г. 07:08ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0748/17.07.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот ХVI 183 в кв.24 по ПУП на с. Кабиле, като се раздели на два урегулирани поземлени имота, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Вторник, 11 Август 2020г. 07:07ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот I-573 и урегулиран поземлен имот II-573 в кв.71 по ПУП на с. Роза, като се измести регулационната линия между тях.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.

 
Обявление
Вторник, 11 Август 2020г. 07:07ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот ХI-379 за стол на АПК, фурна и баня в кв.35 по ПУП на с. Овчи кладенец, като се раздели на два урегулирани поземлени имота и се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ №380, №381 и №382.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" на общината.

 
Обявление
Вторник, 11 Август 2020г. 07:05ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение №206 от Протокол №14/24.07.2020г. на Общински съвет „Тунджа" Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на подземен кабел 1 кv за захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището на с.Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 40484.32.344 с НТП полски път, публична общинска собственост по КККР на землище с.Кукорево, област Ямбол.

 


Страница 1 от 74