Обявления по ЗУТ
Обявление
Четвъртък, 23 Септември 2021г. 07:10ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1132/31.08.2021 г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработването на Подробен устройствен план - План за регулация на урегулиран поземлен имот XIV 704 в кв.59 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ № 704, ПИ № 718 и ПИ № 705 в кв.59 по ПУП на с. Генерал Инзово.

 
Обявление
Четвъртък, 23 Септември 2021г. 07:09ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XI 110 и урегулиран поземлен имот X 111, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ № 110 и ПИ № 111 в кв. 15 по ПУП на с. Крумово, община „Тунджа", област Ямбол и се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 23 Септември 2021г. 07:08ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 68878.17.8 по КККР на с. Стара река, община „Тунджа", област Ямбол, като се образува урегулиран поземлен имот I 17.8 с отреждане за нискоетажно жилищно застрояване и се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Четвъртък, 23 Септември 2021г. 07:07ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 80217.21.484 по КККР на с. Чарган, община „Тунджа", област Ямбол, като се образува урегулиран поземлен имот III 21.484 с отреждане за фотоволтаична централа и трафопост и се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ" - стая № 103 на І - етаж в Община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 24 Август 2021г. 15:33ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 1055/12.08.2021 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05952.51.122 по КККР находящ се в „Стопански двор", на с. Бояджик, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 24 Август 2021г. 15:31ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 1056/12.08.2021 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План схема за трасе на ел. кабел 1kv от СБС № 18, изв. „В", ТП/БКТП „Гълъбинци 4, кл/вл „Бояджик", п/ст „Ямбол" до ГРТ в УПИ ХХII 143 в кв.28 по ПУП на с. Гълъбинци, община „Тунджа", област Ямбол.

 


Страница 1 от 115
Банер