Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 23.06.2021 г.
Вторник, 15 Юни 2021г. 16:30ч.    PDF Печат Е-поща

Насроченото заседание на Общински съвет „Тунджа", на 23.06.2021 г. /СРЯДА/ от 10.00 ч. ще се проведе, като закрито и не се препоръчва присъствие на граждани, медии, кметове на кметства и кметски наместници с оглед стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа" в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

П О К А Н А

 № 27/15.06.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на двадесет и седмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 23.06.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа" за 2021г.

2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа" в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.162-0001-C01 от 21.05.2020 г. по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие" за Проект „Изграждане на Посетителски център- приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „ Тунджа", сключен между Община „Тунджа", ДФ „Земеделие" и Местна Инициативна Група /МИГ/ Тунджа.

3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа" в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-19.162-0001-C01 от 21.05.2020 г. по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие" за Проект „Изграждане на Посетителски център- приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „ Тунджа", сключен между Община „Тунджа", ДФ „Земеделие" и Местна Инициативна Група /МИГ/ Тунджа.

4. Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа" приета с Решение № 282 от Протокол №19 от 18.12.2012 г.

5. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

6. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.

7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

8. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

9. Прехвърляне за разпореждане на Община „Тунджа" на 1/един/ брой училищен автобус, предаден за ползване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Бояджик.

10. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Допълнителна точка 3

Допълнителна точка 4

Допълнителна точка 5

Допълнителна точка 6

 

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

21.06.2021 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

21.06.2021 г.

14.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

21.06.2021 г.

10.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

21.06.2021 г.

 

11.30 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Вторник, 22 Юни 2021г. 13:36ч. )
 
Банер