Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.04.2021 г.
Вторник, 20 Април 2021г. 15:25ч.    PDF Печат Е-поща

На насроченото заседание на Общински съвет „Тунджа", на 27.04.2021 г. /ВТОРНИК/ от 10.00 ч. не се препоръчва присъствие на граждани, кметове на кметства и кметски наместници с оглед спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа" в раздел Общински съвет- Заседания онлайн - https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

 

 

П О К А Н А

№ 25/20.04.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на двадесет и пето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.04.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа" за 2021г.

2. Удължаване на срока по Договор за предоставяне на кредит овърдрафт по разплащателна сметка № ДК-094-004356-115, сключен с Интернешънъл Асет Банк АД.

3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване на разходи по проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19", ДБФП№BG05FMOP001-5.001-0145-C01.

4. Даване на съгласие за съфинансиране на проектни предложения на общински детски градини по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата".

5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.

6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

11. Продажба на общински недвижим имот.

12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

13. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

14. Изменение на Решение № 187 от Протокол №11/29.07.2016 г., в частта на т. 2, относно определяне предназначението на жилищата - общинска собственост.

15. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.

16. Предоставяне на имоти попадащи в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г.

17. Изменение на Решение №874 от Протокол №60/27.08.2015 г. на Общински съвет „Тунджа".

18. Одобряване на Доклад за резултатите от последващата оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община „Тунджа" за периода 2014-2020 г.

Материал към т. 18

19. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

20. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

21. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

22. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, ел. и В и К схеми за присъединяване и схема на пътна връзка.

23. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, ел. и В и К схеми за присъединяване.

24. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

25. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

26. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

27. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

28. Награждаване по повод 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институт.

29. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.

Материал към т. 29

30. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа" през 2020 година и за изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа" читалища за 2020 година.

31. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

32. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

 

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

23.04.2021 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

23.04.2021 г

9.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

23.04.2021 г

10.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

23.04.2021 г

 

10.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Вторник, 27 Април 2021г. 07:15ч. )
 
Банер