Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.03.2021 г.
Четвъртък, 18 Март 2021г. 16:51ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 24/18.03.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на двадесет и четвърто/редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.03.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Бюджетна прогноза на Община „Тунджа" за периода 2022-2024 г.

Материал към т. 1

2. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа" в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.002-0011 от 20.03.2020г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий" с. Бояджик, Община „Тунджа, сключен между Община „Тунджа" и ДФ „Земеделие".

3. Издаване на запис на заповед от община „Тунджа" в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-7.002-0011 от 20.03.2020г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „ Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий" с. Бояджик, Община „Тунджа, сключен между Община „Тунджа" и ДФ „Земеделие".

4. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа" в полза на Държавен фонд „Земеделие "(ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа за одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" за 2021 година съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.

6. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община „Тунджа" 2014-2020 г. за 2020 година.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

11. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

12. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

13. Продажба на общински недвижим имот.

14. Продажба на общински недвижим имот.

15. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

16. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

17. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти - общинска собственост.

18. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти - общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел от с. Стара река до с. Козарево, общ. Тунджа", обл. Ямбол.

19. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти - общинска собственост за обект: Подземен оптичен кабел от с. Могила до с. Чарган, общ. Тунджа" , обл. Ямбол.

20. Предоставяне на право на преминаване през имоти - общинска собственост за обект: „Оптичен кабел на ДИАНА КАБЕЛ - ТВ" ООД от с. Роза до с. Ботево, общ. Тунджа" , обл. Ямбол.

21. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти – публична общинска собственост за обект: „Оптичен кабел на ДИАНА КАБЕЛ - ТВ" ООД от с. Болярско до с. Бояджик, общ. Тунджа" , обл. Ямбол.

22. Учредяване възмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост.

23. Изменение и допълнение към Решение № 350 от Протокол № 23/24.02.2021 г., в частта на т. 1, относно определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади, собственост на Община „Тунджа" за общо ползване и индивидуално ползване.

24. Даване на съгласие за изпълнение на технологичен план за залесяване.

25. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.

26. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа" общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г.

27. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

28. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

29. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

30. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

31. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

32. Определяне на представител на общината в Общото събрание на АСОЦИАЦИЯ по „В и К"– Ямбол.

33. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа" в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.

34. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

35. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на Община „Тунджа".

36. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

37. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

------------

Насроченото заседание на Общински съвет „Тунджа", на 26.03.2021 г. /ПЕТЪК/ от 10.00 ч. ще се проведе, като закрито и не се препоръчва присъствие на граждани, медии, кметове на кметства и кметски наместници с оглед стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа" в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg

 

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа"

 

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

24.03.2021 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

24.03.2021 г.

 

9.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

24.03.2021 г.

10.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

24.03.2021 г.

 

10.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Петък, 26 Март 2021г. 08:54ч. )
 
Банер