Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 24.02.2021 г.
Сряда, 17 Февруари 2021г. 18:34ч.    PDF Печат Е-поща

На насроченото заседание на Общински съвет „Тунджа", на 24.02.2021 г. /СРЯДА/ от 10.00 ч. не се препоръчва присъствие на граждани, кметове на кметства и кметски наместници с оглед спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Заседанието ще се излъчва на живо на интернет страницата на община „Тунджа" в раздел Общински съвет- Заседания онлайн

https://www.youtube.com/channel/UC_OULATgjxOAEpaSTJ23fzg


П О К А Н А

№ 23/17.02.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на двадесет и трето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 24.02.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на БЮДЖЕТ на Община „Тунджа" за 2021 година.

към т. 1

2. Определяне на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и Кмет на Община „Тунджа" считано от 1 януари 2021 г.

Към т. 2

3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване".

4. Предоставяне на финансови средства по формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Социална платформа „Тунджа" – възможности за активно включване в малките населени места от селски тип".

5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.

6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

9. Продажба на общински недвижим имот.

10. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти - общинска собственост.

11. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа" общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г.

12. Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.

13. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа" за общо и индивидуално ползване в землищата на населените места.

Към т.13

14. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Към т. 14

15. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

16. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.

21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

23. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.

24. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализацията на Плана за действие на Община „Тунджа" в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол за 2020 година.

Към т. 24-1

Към т. 24-2

25. Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община „Тунджа" за 2020 г.

Към т. 25

26. Приемане на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа" за 2021 г.

Към т. 26

27. Приемане на „План за интегрирано развитие на община „Тунджа" за периода 2021-2027"( ПИРО)

ПИРО Община Тунджа 2021-2027

Приложение 1 - Програма за реализация

Приложение 2 - Индикативна финансова таблица

Приложение 3 - Матрица на индикаторите

28. Приемане на Правилник за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

29. Даване на съгласие да се проведе по реда на Закона за обществените поръчки процедура с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии, част от Областна транспортна схема от квотата на Община „Тунджа", съгласно утвърдени маршрутни разписания".

30. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

31. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа"

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

22.02.2021 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

22.02.2021 г.

 

10.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

22.02.2021 г.

11.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

22.02.2021 г.

 

10.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

22.02.2021 г.

 

12.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

 

 

Последна промяна ( Понеделник, 22 Февруари 2021г. 15:40ч. )
 
Банер