Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.01.2021 г.
Четвъртък, 21 Януари 2021г. 16:59ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 22/21.01.2021 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на двадесет и второ/редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване на разходи по проект: „Център Домашни грижи-интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община „Тунджа", ДБФП № BG05M90P001-2.103-0067 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - Компонент 4.

2. Даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +"

3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.

Програма

4. Приемане на план за действие за общинските концесии на Община „Тунджа" (2021-2027).

План за действие 2021-2027

Предложение за включване на проекти 2021-2027

5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

6. Продажба на общински недвижим имот.

7. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землища на села в община „Тунджа" общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г.

8. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община „Тунджа" за периода януари 2020 – декември 2020 година.

Материал към т. 8

9. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа" за дейността на Общински съвет „Тунджа" и неговите комисии през периода м. юли 2020 г.- м. декември 2020 г.

Материал към т. 9

10. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.

12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

13. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

15. Приемане на общински план на младежта за 2021 година.

16. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа"

 

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

26.01.2021 г.

9.30 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

26.01.2021 г.

10.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

26.01.2021 г.

11.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

25.01.2021 г.

10.30 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Понеделник, 25 Януари 2021г. 08:18ч. )
 
Банер