Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 30.12.2020 г.
Сряда, 23 Декември 2020г. 22:03ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 21/23.12.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на двадесет и първо/извънредно/ заседание, което ще се проведе на 30.12.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землища на села в община „Тунджа" общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 г.

2. Допълнение към Решение № 270 от Протокол 17/28.10.2020 г. на Общински съвет „Тунджа" – Ямбол за даване на съгласие за извършване на дейности в имоти общинска собственост във връзка с проектно предложение „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територия на МИГ Тунджа" на Фондация „Екология, комуникации и общество" по процедура чрез подбор на проекти BG16M1OP002-3.018 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез Подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа", финансирана по ОП "Околна среда"2014-2020.

3. Създаване на специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа", държавно – делегирана дейност.

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа"

Определяне размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2021 година.

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

29.12.2020 г.

15.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика , стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

29.12.2020 г.

16.00 ч.

 

  

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

29.12.2020 г.

16.00 ч.

 

    

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

29.12.2020 г.

14.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

29.12.2020 г.

14.00 ч.

 

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Вторник, 29 Декември 2020г. 10:34ч. )
 
Банер