Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 17.12.2020 г.
Четвъртък, 10 Декември 2020г. 20:24ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 19/10.12.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на деветнадесето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 17.12.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане актуализация на бюджета на общината и капиталовите разходи за 2020 г.

2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

3. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

6. Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.

7. Продажба на общински недвижим имот.

8. Продажба на общински недвижими имоти.

9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

10. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти – общинска собственост.

11. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа" общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г .

12. Предложение за одобрение и приемане на инвестиция на територията на Община „Тунджа", извършена от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД – гр. Ямбол за 2020 г.

13. Предложение за одобрение на изменение на концесионен договор.

14. Даване съгласие за безвъзмездно предоставяне на техника за ползване от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Ямбол.

15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

16. Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа" за 2021 г.

Материал към т. 16

17. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА /П./

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

 

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

15.12.2020 г.

9.00 г.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

15.12.2020 г.

09.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

15.12.2020 г.

10.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

15.12.2020 г.

10.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 


Последна промяна ( Четвъртък, 17 Декември 2020г. 06:18ч. )
 
Банер