Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.11.2020 г.
Четвъртък, 19 Ноември 2020г. 16:29ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 18/19.11.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на осемнадесето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.11.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Даване на съгласие за сключване на Допълнително споразумение за изменение и допълнение на Договор № ОЗ-ХУ-02-10-73≠8 /26.11.2020г. за осигуряване на заетост по проект „Обучения и заетост" и предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа" за собствено участие.

2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект: „Център „Домашни грижи" - интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип." - „Компонент 3- BG05M9OP001-2.101- 0089 по ОП РЧР 2014-2020 г.

3. Определяне на трудовото възнаграждение на кмета на кметство Тенево.

4. Извършване на застраховка „Имущество" за недвижими имоти – частна общинска собственост.

Материал към т. 4

5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

6. Продажба на общински недвижим имот.

7. Продажба на общински недвижим имот.

8. Продажба на общинска движима вещ.

9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината.

10. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

11. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост.

12. Предоставяне за стопанската 2020/2021 г. на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа" общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.

13. Предложение за одобрение на изменение на концесионни договори.

14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

 

Материал към т. 14

 

15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

16. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

17. Именуване на улица в с. Кабиле, община „Тунджа" с наименование „Цветан Радославов".

18. Промяна на членове в състава на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта в община „Тунджа".

19. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа" за 2021 година.

 

Материал към т. 19

 

20. Приемане на Единен календар на община „Тунджа" за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2021 година.

 

Материал към т. 20

 

21. Даване на съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4–годишните деца в детските градини на територията на община „Тунджа" през учебната 2020-2021 г.

22. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

.

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа"


Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

 

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

24.11.2020 г.

9.00 г.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

24.11.2020 г.

10.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

24.11.2020 г.

11.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

24.11.2020 г.

10.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Вторник, 24 Ноември 2020г. 14:51ч. )
 
Банер