Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.10.2020 г.
Сряда, 21 Октомври 2020г. 18:58ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 17/21.10.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на седемнадесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.10.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализирано разпределение на променените бюджети за III- тото тримесечие на 2020 г.

2. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на община „Тунджа" за периода 2020-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Материал към т. 2

3. Приемане актуализация на капиталовите разходи на Община „Тунджа" за 2020 г.

4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа" за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост".

5. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Център „Домашни грижи" – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип". - Компонент 3- BG05M9OP001-2.101-0089 по ОП РЧР 2014-2020 г.

6. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа" в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „КОМПАС- интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа".

7. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

8. Продажба на общински недвижим имот.

9. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти - общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел от с. Окоп до с. Симеоново, общ. Тунджа" в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД.

10. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

11. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

12. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

13. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка към обект: „Бензиностанция, газостанция, пълначно за туристически бутилки, ТИР паркинг и търговска сграда със заведение за бързо хранене" в поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 по КККР, находящ се в землището на с. Могила, община „Тунджа", област Ямбол.

15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

16. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

17. Изпълнението на Общия устройствен план на Община „Тунджа" за периода януари 2019 година до май 2020 година и одобряване на частично изменение на ОУП.

18. Даване на съгласие за партньорство и съфинансиране на проект „Топъл обяд" по Програма „Топъл обяд" на Партньорска мрежа за благотворителност на Български червен кръст, с водеща организация Областен съвет на Български червен кръст – гр. Ямбол и партньор - Община „Тунджа" през учебната 2020-2021 година.

19. Даване на съгласие за извършване на дейности в имоти общинска собственост във връзка с проектно предложение „Хабитат Тунджа" на Фондация „Екология, комуникации и общество" по процедура чрез подбор на проекти BG16M1OP002-3.018 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез Подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа", финансирана по ОП "Околна среда"2014-2020.

Материал към т. 19

20. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа" с проектно предложение: „Творческа резиденция „Тунджа"- маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите", по процедура № BG06RDNP001-19.218 - МИГ - Тунджа-Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни"

21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа"

 

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

26.10.2020 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

26.10.2020 г.

9.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

26.10.2020 г.

10.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

26.10.2020 г.

11.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Четвъртък, 22 Октомври 2020г. 12:42ч. )
 
Банер