Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 25.09.2020 г.
Петък, 18 Септември 2020г. 18:36ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 16/18.09.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на шестнадесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 25.09.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Информация за изпълнение на бюджета на община „Тунджа" и на програми и проекти със средства от ЕС за първото полугодие на 2020 г.

2. Актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община „Тунджа" за 2020 г.

3. Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация.

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община „Тунджа", приета с Решение на Общински съвет „Тунджа" №448 от Протокол №32 от 29.01.2010 г., последно изм. с Решение № 77/05.06.2020 г. на ЯАС.

5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

10. Продажба на общински недвижим имот.

11. Продажба на общински недвижим имот.

12. Придобиване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот.

13. Одобряване на годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на Община „Тунджа" (2018-2020 г.) и концесионни договори за 2019 г.

14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

16. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

18. Разрешаване формирането на паралелка със специалност „шлосерство" в VIII клас с 11 ученици в Обединено училище „Васил Левски", с. Тенево, община „Тунджа", област Ямбол по чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелката за учебната 2020-2021 година.

19. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ЖИВКО ЖЕЛЕВ

ЗА Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

 

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

23.09.2020 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

23.09.2020 г.

9.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

23.09.2020 г.

10.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

23.09.2020 г.

10.30 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 


Последна промяна ( Четвъртък, 24 Септември 2020г. 12:35ч. )
 
Банер