Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.08.2020 г.
Сряда, 19 Август 2020г. 17:09ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 15/19.08.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на петнадесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.08.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализирано разпределение на променените бюджети за II-то тримесечие на 2020 г.

2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

3. Продажба на общински недвижим имот.

4. Продажба на общински недвижим имот.

5. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост.

6. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2020/2021 г.

Приложение 1 към т. 6

7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

8. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.

9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

10. Разрешаване на формирането на целодневна детска група „Усмивка", с. Окоп, към Детска градина „Щурче", с. Кукорево, община „Тунджа" по реда на чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020-2021 година.

11. Разрешаване формиране на паралелките по чл.68, ал. 1, т.2 и т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2020-2021 година.

12. Мотивирано искане от Община „Тунджа" до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелки по чл.69, ал. 1от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев", с. Ботево, община „Тунджа", обл. Ямбол за учебната 2020-2021 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.

13. Мотивирано искане от Община „Тунджа" до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл.69, ал. 1от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев", с. Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол за учебната 2020-2021 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.

14. Избор на Временна комисия за изработването на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

15. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Допълнителна точка 3

 

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

24.08.2020 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

24.08.2020 г.

9.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

24.08.2020 г.

10.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

24.08.2020 г.

10.30 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Четвъртък, 27 Август 2020г. 06:42ч. )
 
Банер