Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 24.07.2020 г.
Петък, 17 Юли 2020г. 15:08ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 14/17.07.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на четиринадесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 24.07.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община „ Тунджа" за 2019 година.

Материал към т. 1

2. Приемане актуализация на капиталовите разходи на Община „Тунджа" за 2020 г.

3. Предоставяне на финансова помощ под формата на безлихвен заем на Сдружение „Читалища с бъдеще 2012".

4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по ДБФП № BG05M9OP001-1.072-0001 Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа"

5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

6. Продажба на общински недвижим имот.

7. Продажба на общински недвижим имот.

8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

9. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост.

10. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост.

11. Промяна на собственост - от публична в частна общинска собственост.

12. Промяна на собственост от публична в частна общинска собственост.

13. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти - общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Стара река, общ. Тунджа", в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД.

14. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти - общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Кабиле, общ. Тунджа", в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД.

15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на подземен кабел 1 kv за захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по Кадастралната карта в землището на с. Кукорево, община „Тунджа" гр. Ямбол.

17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

18. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа" за дейността на Общински съвет „Тунджа" и неговите комисии през периода м. януари 2020 г. - м. юни 2020 г.

19. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа" през 2019 г. и за изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа" читалища за 2019 година.

20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Окоп, с. Ханово, с. Роза до с. Болярско, община „Тунджа", Област Ямбол.

21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

22.07.2020 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

22.07.2020 г.

09.30 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

22.07.2020 г.

10.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

22.07.2020 г.

13.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Вторник, 21 Юли 2020г. 12:42ч. )
 
Банер