Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.06.2020 г.
Петък, 19 Юни 2020г. 17:46ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 13/19.06.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на тринадесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.06.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа".

2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

3. Продажба на общински недвижими имоти.

4. Предоставяне на безвъзмездно право на преминаване през имоти - общинска собственост за обект: „ Подземен оптичен кабел на „ДИАНА КАБЕЛ-ТВ" ООД от с. Могила до с. Чарган, община „Тунджа", обл. Ямбол, в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД.

5. Продажба на общински недвижим имот.

6. Продажба на общински недвижим имот.

7. Ползване на дървесина от горите собственост на Община „Тунджа" през 2020 г.

8. Ново обсъждане на чл.19, чл.22, чл. 29, чл. 31 и чл. 34 от Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община „Тунджа", приета с Решение №159 по точка 15 от дневния ред на заседанието на Общински съвет „Тунджа", проведено на 28.05.2020 г.

Материал към т. 8

9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.

10. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

11. Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

12. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Допълнителна точка 3

Допълнителна точка 4

Допълнителна точка 5

Допълнителна точка 6

Допълнителна точка 7

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

23.06.2020 г.

9.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика , стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

23.06.2020 г.

10.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

23.06.2020 г.

11.00 ч.

 

 

неприсъствено

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

24.06.2020 г.

11.00 ч.

 

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Сряда, 24 Юни 2020г. 15:27ч. )
 
Банер