Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 16.06.2020 г.
Петък, 12 Юни 2020г. 13:56ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 12/12.06.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на дванадесето/извънредно/ заседание, което ще се проведе на 16.06.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на Община „Тунджа" за 2020 г.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ЖИВКО ЖЕЛЕВ

ЗА Председател на ОбС „Тунджа"

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

15.06.2020 г.

10.00 ч.

 

неприсъствено

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика , стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

 

 

 

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

 

 

 

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

 

 

 

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Петък, 12 Юни 2020г. 14:20ч. )
 
Банер