Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 23.03.2020 г.
Петък, 13 Март 2020г. 15:54ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 9/13.03.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на девето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 23.03.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Бюджетна прогноза на община „Тунджа" за периода 2021-2023 г.

Материал към т. 1

2. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа" в полза на Държавен фонд „Земеделие( ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа по Заповед № РД 09-159 от 24.02.2020 г. на Заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" за 2020 година.

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа".

4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

5. Продажба на общински недвижим имот.

6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Продажба на общинска движима вещ.

9. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община „Тунджа" 2014-2020 г. за 2019 година.

Материал към т. 9

10. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 48101.144.2 по КККР, находящ се в землището на с. Миладиновци, Община „Тунджа", Област Ямбол.

12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

13. Определяне на представител на общината в общото събрание на АСОЦИЯЦИЯ по „В и К" – Ямбол.

14. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа" в заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К – Ямбол на 25.03.2020 г.

15. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на община „Тунджа".

16. Определяне състав на Обществения съвет за контрол по осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.

17. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа"

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

20.03.2020 г.

9.30 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика , стратегии, програми и планове за развитие   ” Йордан Николаев Колев - Председател

  

 

20.03.2020 г.

10.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

20.03.2020 г.

11.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

20.03.2020 г.

11.30 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Сряда, 18 Март 2020г. 18:00ч. )
 
Банер