Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 24.02.2020 г.
Петък, 14 Февруари 2020г. 14:37ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 8/14.02.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на осмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 24.02.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Представяне на „Програма за управление на кмета на Община „Тунджа" за мандат 2019-2023 година".

Материал към т. 1

2. Кандидатстване на Община „Тунджа" с проектно предложение във връзка с отворена процедура Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021г., Министерство на енергетиката и програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", и Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура -система за външно изкуствено осветление на общините", покана за набиране на проектни предложения, с номер BGENERGY – 2.001.

3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

7. Продажба на общински недвижими имоти.

8. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Материал към т. 8

9. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа" за общо и индивидуално ползване в землищата на населените места.

Материал към т. 9

10. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа" за 2019 г.

Материал към т. 10

11. Приемане на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа" за 2020 г.

Материал към т. 11

12. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализацията на Плана за действие на Община „Тунджа" в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол за 2019 година.

Материал към т. 12

13. Одобряване на задание и разрешаване на изработването на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

14. Одобряване на задание и разрешаване на изработването на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

15. Одобряване на задание и разрешаване на изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на водопровод ф90мм и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по Кадастралната карта в землището на с.Кукорево, общ. „Тунджа" гр. Ямбол

16. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

21.02.2020 г.

9.00 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика , стратегии, програми и планове за развитие   ” Йордан Николаев Колев - Председател

21.02.2020 г.

9.30 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

21.02.2020 г.

10.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

21.02.2020 г.

10.30ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Петък, 21 Февруари 2020г. 14:57ч. )
 
Банер