Покана за извънредно заседание на Общински съвет Тунджа на 11.02.2020 г.
Вторник, 04 Февруари 2020г. 13:24ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 7/04.02.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на седмо/извънредно/ заседание, което ще се проведе на 11.02.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Бюджет на Община „Тунджа" за 2020 г.

Обяснителна записка

Приложения

Проект за решение

2. Определяне на представител на Общински съвет „Тунджа" в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.

3. Даване съгласие за членство на председателя на Общински съвет „Тунджа" в Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

7.02.2020 г.

9.00 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика , стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

7.02.2020 г.

10.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

7.02.2020 г.

10.30 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

7.02.2020 г.

11.00ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

7.02.2020 г.

11.30ч.

 

 

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Сряда, 05 Февруари 2020г. 15:37ч. )
 
Банер