Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 29.01.2020 г.
Вторник, 21 Януари 2020г. 10:04ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 6/20.01.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на шесто/редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.01.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Определяне на трудовите възнаграждения на кмета на общината и на кметовете на кметства в община „Тунджа" считано от 1 януари 2020 г.

2. Изменение на структурата на общинска администрация.

3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване на разходи по проект: „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в Община „Тунджа" по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално икономическа интеграция за уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" – Компонент 1, финансиран по ОП РЧР 2016 – 2020.

4. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019 г. -2023 г. на Общински съвет „Тунджа"- Ямбол.

Материал към т. 4

5. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

 

Материал към т. 5

 

6. Съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти – общинска собственост за нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2", позиция 2 – „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас".

7. Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.

8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

9. Учредяване на право на прокарване през имоти – общинска собственост за обект : Подземен оптичен кабел от разклона за с. Стара река до с. Кукорево, община „Тунджа", обл. Ямбол, в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ"ООД.

10. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

11. Избиране на представител на община „Тунджа" в Общото събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН" АД- ЯМБОЛ.

12. Приемане на Общински план за младежта за 2020 година.

Материал към т. 12

13. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа" за дейността на Общински съвет и неговите комисии през периода м. ноември 2019 г. – м. декември 2019 г.

14. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

27.01.2020 г.

9.30 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика , стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

 

 

27.01.2020 г.

10.00 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

 

 

27.01.2020 г.

10.30 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

 

 

27.01.2020 г.

11.00ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

 

 

 

 

 

Последна промяна ( Сряда, 29 Януари 2020г. 03:17ч. )
 
Банер