Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 18.12.2019 г.
Сряда, 11 Декември 2019г. 16:56ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 4/10.12.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на четвърто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 18.12.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Ново обсъждане на Решение № 4 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ВТОРА от дневния ред, относно Приемане на актуализирано разпределение на променeните бюджети за III – то тримесечие на 2019г., във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

2. Ново обсъждане на Решение № 5 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ТРЕТА от дневния ред, относно Определяне на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства: Генерал Инзово, Маломир и Тенево, във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

3. Ново обсъждане на Решение № 6 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред, относно Издаване на запис на заповед от Община Тунджа в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Желани пространства" – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места", във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

4. Ново обсъждане на Решение № 7 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ПЕТА от дневния ред, относно Даване на съгласие за партньорство при подготовката и реализацията на проект „Топъл обяд" по Програма „Топъл обяд" на Партньорска мрежа за благотворителност с водеща организация Областен съвет на Българския червен кръст – гр. Ямбол и партньор – Община „Тунджа" през учебната 2019-2020 година, във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

5. Ново обсъждане на Решение № 8 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ШЕСТА от дневния ред, относно Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г., във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

6. Ново обсъждане на Решение № 9 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка СЕДМА от дневния ред, относно Продажба на общински недвижим имот, във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

7. Ново обсъждане на Решение № 10 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ОСМА от дневния ред, относно Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост., във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

8. Ново обсъждане на Решение № 11 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ДЕВЕТА от дневния ред, относно Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост., във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

9. Ново обсъждане на Решение № 12 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ДЕСЕТА от дневния ред, относно Предложение за промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и продажба на общински недвижим имот, във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

10. Ново обсъждане на Решение № 13 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред, относно Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на имоти за нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2", позиция 2 – „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив - Бургас", във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

11. Ново обсъждане на Решение № 14 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред, относно Приемане на Единен календар на община „Тунджа" за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2020 година., във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

12. Ново обсъждане на Решение № 15 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред, относно Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа" за 2020 година, във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

13. Ново обсъждане на Решение № 16 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред, относно Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа", във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

14. Ново обсъждане на Решение № 17 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред, относно Определяне делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

15. Ново обсъждане на Решение № 18 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред, относно Избор на делегат и заместник – делегат в Общото събрание на РАО „Тракия" , във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

16. Ново обсъждане на Решение № 20 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред, относно Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

17. Ново обсъждане на Решение № 21 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред, относно Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

18. Ново обсъждане на Решение № 22 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ДВАДЕСЕТА от дневния ред, относно Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Тунджа за 2019 – 2022 година , във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

19. Ново обсъждане на Решение № 23 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред, относно Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – общинска собственост, във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

20. Ново обсъждане на Решение № 24 от Протокол № 2/27.11.2019 година по точка ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред, относно Допълване на РЕШЕНИЕ № 889 от Протокол №57/25.09.2019 година по точка трета от дневния ред и одобряване на Партньорско споразумение между Община „Тунджа" и следните партньори: ДГ „Кольо Тенев", с. Тенево, община „Тунджа" , ДГ „Изворче", с. Кабиле, община „Тунджа", ДГ „Дечка Сюлемезова", с. Веселиново, община „Тунджа" ,ДГ „Щурче", с. Кукорево, община „Тунджа" , ДГ „Звездица", с. Скалица, община „Тунджа", във връзка със Заповед №АК-11-00003 от 09.12.2019 г. на Областен управител на област Ямбол.

21. Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии на Община „Тунджа"/2018-2020 г./

Приложение към т. 21

22. Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината по сметката за средства от Европейския съюз по проект „Нова възможност за младежка заетост".

23. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства по проект „Нова възможност за младежка заетост"

24. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

25. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

26. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

27. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

28. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

29. Одобрянате на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване.

30. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

31. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

32. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община „Тунджа", приета с Решение на Общински съвет „Тунджа" № 448 от Протокол № 32 от 29.01.2010 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет „Тунджа" № 736/28.01.2019 г.

33. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община „Тунджа", приета с Решение на Общински съвет „Тунджа" № 448 от Протокол № 32 от 29.01.2010 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет „Тунджа" № 736/28.01.2019 г.

34. Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа" за 2020 г.

35. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Допълнителна точка 3

Допълнителна точка 4

Допълнителна точка 5

Допълнителна точка 6

Допълнителна точка 7

Допълнителна точка 8

Допълнителна точка 9

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

13.12.2019 г.

9.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика , стратегии, програми и планове за развитие Йордан Николаев Колев - Председател

13.12.2019 г.

10.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

13.12.2019 г.

11.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

13.12.2019 г.

12.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“Кирил Атанасов Писаров

Председател

 

13.12.2019 г.

 

В залата на ОбС

Последна промяна ( Вторник, 17 Декември 2019г. 15:30ч. )
 
Банер