Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.11.2019 г.
Сряда, 20 Ноември 2019г. 17:00ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 2/20.11.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на второ /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.11.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на заместник – председатели на ОбС „Тунджа".

2. Актуализирано разпределение на променeните бюджети за III – то тримесечие на 2019г.

3. Определяне на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства: Генерал Инзово, Маломир и Тенево, считано от 11 ноември 2019г.

4. Издаване на запис на заповед от Община Тунджа в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Желани пространства" – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места".

5. Даване на съгласие за партньорство при подготовката и реализацията на проект „Топъл обяд" по Програма „Топъл обяд" на Партньорска мрежа за благотворителност с водеща организация Областен съвет на Българския червен кръст – гр. Ямбол и партньор – Община „Тунджа" през учебната 2019-2020 година.

6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.

7. Продажба на общински недвижим имот.

8. Предложение за промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост.

9. Предложение за промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост.

10. Предложение за промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и продажба на общински недвижим имот.

11. Промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на имоти за нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2", позиция 2 – „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив - Бургас".

12. Приемане на Единен календар на община „Тунджа" за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2020 година.

Материал по т. 12

13. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа" за 2020 година.

14. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

15. Определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

16. Избор на делегат и заместник – делегат в Общото събрание на РАО „Тракия".

17. Избор на постоянна комисия „Противодействие на корупцията и етика"

18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

Допълнителна точка 3

Материал към допълнителна точка 3

Последна промяна ( Понеделник, 25 Ноември 2019г. 11:11ч. )
 
Банер