Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 25.09.2019 г.
Сряда, 18 Септември 2019г. 08:03ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 57/17.09.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на петдесет и седмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 25.09.2019 г. година от 10:00 часа в зала „Проф. Иван Попов", НТС-Ямбол, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Информация за изпълнение на бюджета на община „Тунджа" за I- вото шестмесечие на 2019 г. и сметките за средства от Европейския съюз.

2. Разходване на част от натрупани средства от отчисления по Наредба №7 от 19.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа" с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа" от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.014 „ МИГ-ТУНДЖА", мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование и малките населени места." и одобряване на партньорско споразумение между Община „Тунджа" и партньорите, определени, съгласно т.12 от Условия за кандидатстване с проектни предложения по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа" от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.

5. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година.

9. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ /п./

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1


Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” – Ваня Монева Гърбачева - Председател

 

20.09.2019 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

20.09.2019 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

20.09.2019 г.

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

20.09.2019 г.

 

11:00 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

20.09.2019 г.

 

 

11:30 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

 

20.09.2019 г.

 

 

11:30 ч.

 

 

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Четвъртък, 26 Септември 2019г. 07:39ч. )
 
Банер