Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.08.2019 г.
Сряда, 21 Август 2019г. 10:01ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 56/20.08.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на петдесет и шесто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.08.2019 г. година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализирано разпределение на променените бюджети за II-рото тримесечие на 2019 година.

2. Приемане актуализация на капиталовите разходи на Община „Тунджа" за 2019 г.

3. Извършване на застраховка „Имущество" за недвижими имоти – частна общинска собственост.

4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „КОМПАС" – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа".

5. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване на разходи по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община „Тунджа" по ОП „Храни"2016-2020.

6. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа" в полза на Държавен фонд „Земеделие" ( ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение „МИГ – Тунджа" по Административен договор №РД 50-35 от 19.08.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.083-005 „ Традиции и иновации за промотиране на местна идентичност" с партньор „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица".

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Продажба на общинска движима вещ.

9. Предложение за промяна на собственост – от частна в публична общинска собственост.

10. Предложение за промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост.

11. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2019/2020 г.

12. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Група „Пингвини", с. Генерал Инзово, част от Детска градина „Кольо Тенев", с. Тенево, община „Тунджа", област Ямбол в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019- 2020 г.

13. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Детска градина „Кольо Тенев", с. Тенево, община „Тунджа", област Ямбол в Списъка на защитените детски градини и защитени училища за учебната 2019 - 2020 г.

14. Определяне на броя на групите и на децата в групите в детските градини на територията на община „Тунджа" за учебната 2019-2020 година.

15. Определяне на числеността на персонала в детските градини на територията на община „Тунджа" за учебната 2019-2020 година.

16. Мотивирано искане от Община „Тунджа" до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл.69, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев", с. Ботево, община „Тунджа", област Ямбол за учебната 2019-2020 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.

17. Разрешаване формирането на паралелките по чл.68, ал.1, т. 2 и т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2019-2020 година.

18. Определяне на числеността на персонала в Общински център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа", с. Кабиле, община „Тунджа" за учебната 2019-2020 година.

19. Определяне на броя на групите за занимания по интереси в Общински център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа", с. Кабиле, община „Тунджа" за учебната 2019-2020 година.

20. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа".

21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – План за застрояване.

22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

23. Съгласуване на проект за Подробен устройствен план за „Реконструкция и почистване на р.Азмак от моста на пътя с.Кабиле - с.Жельо войвода до заустването и в р."Тунджа" и „Корекция на „Азмак дере" от моста на пътя с.Кабиле – с.Жельо войвода до с.Глуфишево", част от строеж/обект „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия", Ямбол - Карнобат от км. 276+200 до км. 325+280" по ПМС №201/14.07.2011г. за частта от трасето преминаващо през землището на с.Кабиле, землището на с. Хаджидимитрово и землището на с.Дражево, община „Тунджа", област Ямбол.

24. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд- Ямбол.

25. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.

26. Продажба на общински недвижим имот.

27. Продажба на общински недвижим имот.

28. Продажба на общински недвижим имот.

29. Отдаване под аренда на общински недвижим имот.

30. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

31. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ /п./

Председател на ОбС „Тунджа"

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” – Ваня Монева Гърбачева - Председател

 

23.08.2019 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

 

 

23.08.2019 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

 

 

23.08.2019 г.

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

 

23.08.2019 г.

11:00 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

 

 

23.08.2019 г.

 

11:30 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

 

 

23.08.2019 г.

 

11:30 ч.

 

 

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Петък, 23 Август 2019г. 15:51ч. )
 
Банер