Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.07.2019 г.
Сряда, 17 Юли 2019г. 16:09ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 55/17.07.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на петдесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.07.2019 г. година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на община „Тунджа" за 2018 година.

2. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа" с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, по процедура BG 05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост".

3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.

4. Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.

5. Одобряване на годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на Община „Тунджа"( 2018-2020 г.) и концесионни договори за 2018 г.

6. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа" за дейността на Общински съвет „Тунджа" и неговите комисии през периода м. януари2019 г.-м. юни 2019 г.

7. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 по КККР, находящ се в землището на с. Могила, община „Тунджа", област Ямбол.

8. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 по КККР, находящ се в землището на с. Могила, община „Тунджа", област Ямбол.

9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка към обект: „Бензиностанция, газостанция, пълначно за туристически бутилки, ТИР паркинг и търговска сграда със заведение за бързо хранене" в поземлен имот с идентификатор 48787.15.51 по КККР, находящ се в землището на с. Могила, община „Тунджа", област Ямбол.

10. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” – Ваня Монева Гърбачева - Председател

 

23.07.2019 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

23.07.2019 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

23.07.2019 г.

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

23.07.2019 г.

11:00 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

23.07.2019 г.

 

11:30 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

 

23.07.2019 г.

 

11:30 ч.

 

 

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Сряда, 24 Юли 2019г. 16:08ч. )
 
Банер