Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 26.06.2019 г.
Сряда, 19 Юни 2019г. 14:31ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 54/19.06.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на петдесет и четвърто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.06.2019 г. година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Упълномощаване на кмета на община „Тунджа" за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане във връзка с изпълнението на проект по процедура „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2" в община „Тунджа".

2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Център Домашни грижи – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община Тунджа".

3. Приемане на доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община „Тунджа" за периода януари 2018 година до февруари 2019 година и одобряване на частично изменение на ОУП.

4. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.

5. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” – Ваня Монева Гърбачева - Председател

 

21.06.2019 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

 

 

21.06.2019 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

 

 

21.06.2019 г.

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

 

21.06.2019 г.

11:00 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

 

21.06.2019 г.

11:30 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

 

 

21.06.2019 г.

12:00 ч.

 

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Събота, 29 Юни 2019г. 02:42ч. )
 
Банер