Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.05.2019 г.
Вторник, 21 Май 2019г. 15:32ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 53/21.05.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на петдесет и трето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.05.2019 г. година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализирано разпределение на променените бюджети през I - то тримесечие на 2019 г.

2. Приемане на актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа" за 2019 г.

3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.

4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

6. Учредяване на право на прокарване през имоти – общинска собственост за обект: „ Оптичен кабел от с. Калчево до с. Победа , община „Тунджа", обл. Ямбол," в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД.

7. Продажба на общински недвижим имот.

8. Продажба на общински недвижим имот.

9. Продажба на общински недвижим имот.

10. Изменение на Решение № 343 от 27.02.2017г. на ОбС „Тунджа" гр. Ямбол за учредяване възмездно право на ползване върху имоти общинска собственост.

11. Ползване на дървесина от горите собственост на Община „Тунджа" през 2019 год.

12. Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината по сметката за средства от Европейския съюз по проект „Нова възможност за младежка заетост".

13. Предоставяне за стопанската 2018/2019 г. на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община Тунджа общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.

14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

15. Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.

16. Провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели в Окръжен съд – Ямбол мандат 2020-2024 година и избор на Временна комисия.

17. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа"

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” – Ваня Монева Гърбачева - Председател

 

23.05.2019 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

 

 

23.05.2019 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

 

23.05.2019 г.

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

 

23.05.2019 г.

11:00 ч.

 

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

 

 

23.05.2019 г.

11:30 ч.

 

 

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

 

 

23.05.2019 г.

11:30 ч.

 

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Четвъртък, 23 Май 2019г. 07:15ч. )
 
Банер