Покана за извънредно заседание на Общински съвет на 25 април 2019 г.
Сряда, 24 Април 2019г. 16:01ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 52/24.04.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68,ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на петдесет и второ /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 25.04.2019 година от 12:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Даване на съгласие за прилагане на Решение на Областен управител на област Ямбол по чл.16 д, ал.6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси по автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата на Община „Тунджа".

2. Предоставяне за стопанската 2018/2019 г. на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа" общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа"

Последна промяна ( Сряда, 24 Април 2019г. 16:04ч. )
 
Банер