Покана за извънредно заседание на Общински съвет на 19 април 2019 г.
Вторник, 16 Април 2019г. 16:04ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 51/16.04.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68,ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на петдесет и първо /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 19.04.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предоставяне на финансова помощ под формата на безлихвен заем на читалища на територията на община „Тунджа".

2. Одобряване на допълнителни средства за обект „Селскостопански трактор", заложен в списъка за капиталови разходи за 2019 г.

3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.

4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

5. Продажба на общински недвижим имот.

6. Възмездно придобиване на собственост върху недвижим имот.

7. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.

8. Изменение и допълнение към Решение № 772 от Протокол № 9/28.02.2019 г., в частта на т. 1.

9. Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община „Тунджа" 2019-2020 г.

Стратегия

10. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община „Тунджа" за 2019 г.

План

11. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

Програма

12. Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община „Тунджа" за 2020 г.

План

13. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа" през 2018 г. и за изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа" читалища за 2018 г.

14. Награждаване по повод Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.

15. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа"

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси”

Ваня Монева Гърбачева - Председател

 

17.04.2019 г.

9:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

 

 

17.04.2019 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

 

 

17.04.2019 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

 

 

17.04.2019 г.

 

 

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

 

 

 

17.04.2019 г.

 

 

11:00 ч.

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

 

17.04.2019 г.

11:00 ч.

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Петък, 19 Април 2019г. 08:17ч. )
 
Банер