Покана за извънредно заседание на Общински съвет на 28 февруари 2019 г.
Четвъртък, 21 Февруари 2019г. 22:32ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 49/21.02.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68,ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на четиридесет и девето /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 28.02.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Определяне на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства от 01 януари 2019 г.

2. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа" в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ-Тунджа по Заповед № РД 09 - 131 от 08.02.2019 г. на Заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" за 2019 година.

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката на Община „Тунджа".

4. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2018 г.

Материали към т. 4

5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г.

6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.

8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

9. Изменение на Решение № 128 от 27.04.2016г на ОбС „Тунджа" гр. Ямбол за учредяване възмездно право на ползване върху имоти общинска собственост.

10. Продажба на общински недвижим имот.

11. Продажба на общински недвижими имоти.

12. Продажба на общинска движима вещ.

13. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Приложение 1

Приложение 2

14. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа" за общо и индивидуално ползване в населените места.

15. Одобрява финансиране от бюджета на Община „Тунджа" под формата на собствено участие за проект „Обучения и заетост" Компонент II.

16. Даване съгласие за кандидатстване на Детска градина „Изворче" с. Кабиле, общ. „Тунджа", обл. Ямбол, с проектно предложение По програма „ЕРАЗЪМ+", Ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", децентрализирана дейност „Стратегически партньорства", „Проекти за партньорства за училищен обмен".

17. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа" за 2018 г.

Материали към т. 17

 

18. Приемане на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа" за 2019 г.

Материали към т. 18

 

19. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализацията на Плана за действие на община „Тунджа" в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол за 2018 година.

Материали към т. 19

 

20. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа".

21. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

23. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа"

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси”

Живко Динев Желев - Председател

25.02.2019 г.

9:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

 

 

25.02.2019 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

 

 

25.02.2019 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

 

 

25.02.2019 г.

 

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

 

 

 

25.02.2019 г.

 

11:00 ч.

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

 

25.02.2019 г.

11:00 ч.

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Понеделник, 25 Февруари 2019г. 08:39ч. )
 
Банер