Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 08.02.2019 г.
Петък, 01 Февруари 2019г. 16:01ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 48/1.02.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на четиридесет и осмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 08.02.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Бюджет на Община „Тунджа" за 2019 година.

Материали по т. 1

2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Хоризонти"- чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип.

3. Одобряване на промени в числеността на персонала в детските градини на територията на община „Тунджа".

4. Предоставяне за стопанската 2018/2019 г. на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа" общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.

5. Определяне на представител на общината в общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА по „В и К" – Ямбол.

6. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа" в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Ямбол на 26.02.2019 г.

7. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа"

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси”

Живко Динев Желев - Председател

05.02.2019 г.

9:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

 

 

05.02.2019 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

 

 

05.02.2019 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

 

 

05.02.2019 г.

 

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

 

 

 

05.02.2019 г.

 

11:00 ч.

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

 

05.02.2019 г.

11:00 ч.

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Петък, 08 Февруари 2019г. 11:17ч. )
 
Банер