Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 28.01.2019 г.
Понеделник, 21 Януари 2019г. 16:35ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 47/21.01.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на четиридесет и седмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.01.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община „Тунджа", приета с Решение на Общински съвет „Тунджа" №448 от Протокол №32 от 29.01.2010 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет „Тунджа"№230/28.09.2016 г.

2. Внасяне на проектно предложение по схема BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2", финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект Open your minds through games(„Да отворим умовете си чрез игри") по Програма „ЕРАЗЪМ+", Ключова дейност 2:„Стратегически партньорства", сектор „Училищно образование" , ДОГОВОР НОМЕР:2017-1- FR01-KA219-037109_5.

4. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община „Тунджа" за периода януари 2018-декември 2018 година.

Материал към точка 4

5. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа" за дейността на Общински съвет „Тунджа" и неговите комисии през периода м. юли 2018 г. – м. декември 2018г.

6. Изменение на Решение №159/30.06.2016 г. за определяне на делегат от Общински съвет в Общото събрание на НСОРБ.

7. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Материал към точка 7

8. Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии на Община „Тунджа"2018-2020г.

Материал към точка 8

9. Учредяване право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост чрез публичен търг.

10. Предоставяне за стопанската 2018/2019 г. на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община Тунджа общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.

11. Приемане на Общински план за младежта за 2019 година.

Материал към т. 11

12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 68878.17.13 по кадастралната карта в землището на с. Стара река, община „Тунджа", обл. Ямбол

13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура

16. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа"

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси”

Живко Динев Желев - Председател

24.01.2019 г.

9:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

 

 

24.01.2019 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

 

 

24.01.2019 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

 

 

24.01.2019 г.

 

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

 

 

 

24.01.2019 г.

 

11:00 ч.

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

 

24.01.2019 г.

11:00 ч.

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Сряда, 23 Януари 2019г. 09:35ч. )
 
Банер