Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 25.10.2018 г.
Сряда, 17 Октомври 2018г. 19:03ч.    PDF Печат Е-поща

П О К А Н А

№ 43/17.10.2018 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа" – Ямбол на четиридесет и трето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 25.10.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа", при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Издаване на запис на заповед от Община „Тунджа" в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Желани пространства" – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места".

2. Предоставяне на финансови средства под формата на временен безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за средства от Европейския съюз по проект „Обучения и заетост" Компонент II.

3. Продажба на общински недвижим имот.

4. Прехвърляне за разпореждане на Община „Тунджа" на 3/три/броя училищни автобуси, предадени за ползване на ОУ „Христо Ботев", с. Ботево и СУ „Св. Паисий Хилендарски", с. Скалица.

5. Определяне на комисия за проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество./ЗПКОНПИ/

6. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

8. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа"

Допълнителна точка 1

Материали към Допълнителна точка 1

Допълнителна точка 2

 

Постоянна комисия

 

Заседание

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси”

Живко Динев Желев - Председател

22.10.2018 г.

9:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика”

Димитринка Иванова Димитрова - Председател

22.10.2018 г.

10:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”

Таня Иванова Мъндева - Председател

22.10.2018 г.

10:30 ч.

В залата на ОбС

ПК „ Местно самоуправление, обществен ред и законност ”

Костадин Маринов Костов - Председател

22.10.2018 г.

11:00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания”

Нели Петрова Славова- Председател

22.10.2018 г.

 

12:00 ч.

В залата на ОбС

ПК„Противодействие на корупцията и етика “ Марияна Петкова Тодорова -Председател

 

22.10.2018 г.

12:00 ч.

В залата на ОбС

 

Последна промяна ( Сряда, 24 Октомври 2018г. 16:17ч. )
 
Банер