Протокол
Петък, 20 Септември 2019г. 16:05ч.    Печат

П Р О Т О К О Л

Днес 20.09.2019 година в град Ямбол, в залата на Общински съвет „Тунджа" се проведе заседание на Временна комисия към Общински съвет „ Тунджа" – Ямбол избрана с Решение № 796 от Протокол №50/27.03.2019 г. и Решение № 837 от Протокол №53 от 28.05.2019 г. за проверка на документите и изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд –Ямбол, мандат 2019-2023 г., и Окръжен съд – Ямбол, мандат 2020-2024, при следния

Дневен ред:

1. Изслушване на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол и Окръжен съд - Ямбол, съгласно чл. 68а от Закона за съдебната власт.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията: Димитринка Димитрова – председател и членове - Йордан Йорданов, Таня Мъндева, Марияна Тодорова, Георги Петров Георгиев.

На изслушването се явиха:

1. Пенка Дженкова Манева – Районен съд

2. Кина Атанасова Асенова – Окръжен съд

3. Нели Вълчева Динева– Районен съд

4. Янка Тенева Вълчева– Районен съд

На кандидатите бяха поставени въпроси, относно познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на съдебните заседатели, както и относно личностните им качества и мотивация за изпълнението им на функциите им, като съдебни заседатели.

След изслушването на всички кандидати, по точка ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, с единодушие членовете на комисията взеха следното решение:

Общински съвет „Тунджа" да определи следните лица:

1. Пенка Дженкова Манева – Районен съд

2. Кина Атанасова Асенова – Окръжен съд

3. Нели Вълчева Динева– Районен съд

4. Янка Тенева Вълчева– Районен съд

кандидати за съдебни заседатели, за Районен съд – Ямбол и Окръжен съд Ямбол, които да предложи за избиране за Районен съд – Ямбол от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Ямбол и за Окръжен съд Ямбол от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Бургас

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Председател: Димитринка Димитрова

Членове: Йордан Йорданов

Таня Мъндева

Марияна Тодорова

Георги Петров Георгиев