Доклад временна комисия
Петък, 20 Септември 2019г. 16:04ч.    Печат

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

„ТУНДЖА" – ЯМБОЛ

ДОКЛАД

ОТ

Временна комисия към Общински съвет „ Тунджа" – Ямбол избрана с Решение № 796 от Протокол №50/27.03.2019 г. и Решение № 837 от Протокол №53/ 28.05.2019 г. за проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Ямбол и Окръжен съд - Ямбол в състав:

Председател:

Димитринка Иванова Димитрова

Членове:

1. Йордан Славчев Йорданов

2. Таня Иванова Мъндева

3. Марияна Петкова Тодорова

4. Георги Петров Георгиев

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.09.2019 г. проведохме събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

С оглед на резултатите от събеседването предлагаме за одобряване на заседание на Общински съвет „Тунджа" следните кандидати :

1. Пенка Дженкова Манева – Районен съд

2. Кина Атанасова Асенова – Окръжен съд

3. Нели Вълчева Динева – Районен съд

4. Янка Тенева Вълчева – Районен съд

Приложено, към настоящия представяме протокола от изслушването.

Председател: Димитринка Димитрова

Членове: Йордан Йорданов 

Таня Мъндева

Марияна Тодорова

Георги Петров Георгиев