Какво е Общински съвет?
Вторник, 07 Април 2009г. 16:19ч.    PDF Печат Е-поща

  Общинският съвет е орган на местното самоуправление. Той се избира пряко от хората в общината за срок от четири години. По същество той е колективен орган и се състои от избраните общински съветници.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината, може да приема наредби, решения, инструкуции и правилници, които установяват местни регламенти и са задължителни за спазване от всички в общината.

Общинският съвет сам определя своята вътрешна структура – брой, наименование и състав на постоянните комисии. Той може да създава и временни комисии. Комисиите включват определени общински съветници.

Ако не сте съгласни с решение на общинския съвет...

Решенията на общинския съвет се обявяват пред всички по определен ред, Вие трябва да се интересувате, да познавате тези решения, за да можете да използвате едно друго свое право – правото на оспорване.

Всеки гражданин на общината, който не е съгласен или е пряко засегнат от някое решение на общинския съвет, има право да го стори. Това може да стане директно пред съда или чрез кмета на общината, който има право да внася за повторно разглеждане от съвета онези решения, които противоречат на закона, на интересите на общината или на нейното население.Освен това, законът Ви е предоставил право да подлагате на референдум вече приети решения на общински съвет по следните въпроси:

 • сключване на заеми с банки и други финансови институции;
 • продажба, даване на общинско имущество на концесия, под наем или аренда, когато то е със значителна стойност или от особена важност;
 • изграждане на здания, обекти на инфраструктурата и други съоръжения за нуждите на общината, когато за това са необходими капитални вложения, които не могат да се осигурят с редовните приходи на общината.

Трябва да знаете също така, че областният управител упражнява служебно контрол по законосъобразността на решенията на общинския съвет.

Кой ръководи общинският съвет?

Общинският съвет се ръководи от избран от него председател. Председателят свиква съвет на заседания, ръководи подготовката и заседанията на съвета, координира работата на постоянните комисии, подпомага съветниците в тяхната дейност и представлява съвета пред външни лица и организации.

Как работи общинският съвет?

Общинският съвет осъществява своята дейност предимно чрез провеждане на заседания – общо за целия съвет и отделно на неговите комисии. Заседанията на съвета се свикват от неговия председател:

 • по негова инициатива;
 • по искане на една трета от съветниците;
 • по Ваше искане, ако сте най-малко една пета от избирателите;
 • по искане на областния управител.

Като правило заседанията са публични – т.е. Вие имате право да присъствате на тях. Само в някои случаи съветът може да реши заседанията да се провеждат при закрити врати. Решенията и всички актове, приети от съвета, следва да бъдат обявявяни на населението.

Какво реално може да реши общинският съвет?

Общинският съвет:

 • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
 • определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 • приема решения за създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея;
 • приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 • определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон;
 • приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината, районните съвети и кметовете на райони и кметства;
 • приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя своите представители на тях;
 • приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации;
 • приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 • приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната ичужбина и определя своите представители в тях.
 • създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 • прави предложения за администратиивно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 • обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства и кметски наместници по въпроси от своята компетентност;
 • създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 • избира и освобождава председателя по предложение на общинския съвет;
 • приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 • одобрява символ и печат на общината;
 • удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
 • определя структурата на общинската администрация и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;
 • избира и освобождава заместник-кметове по предложение на кмета на общината;
 • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба.

Какви са задълженията на общинския съветник?

Общинският съветник е длъжен да:

 • присъства на заседанията на съвета и на комисиите, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 • поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.

Какви са правата на общинския съветник?

Общинският съветник има право да:

 • бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
 • предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от неговата компетентност и да внася проекти за решения;
 • участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 • отправя питания към кмета на общината;
 • на пътни и дневни при участие в заседанията на общинския съвет.
Последна промяна ( Петък, 01 Май 2009г. 22:54ч. )
 
Банер