Устройствен правилник на общинска администрация
PDF Печат Е-поща

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. С правилника се уреждат организацията на дейността на общинската администрация на Община „Тунджа", функциите и числеността на основните административни звена и взаимодействието на общинската администрация с гражданите и с другите органи на власт.

Чл. 2. Правилникът цели да осигури ефективната дейност на общинската администрация в съответствие с Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията и законите на страната.

Чл. 3. Общинската администрация осъществява своята дейност в интерес на обществото, като се ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност.

Чл. 4. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Чл. 5. В състава на общината влизат 44 населени места, в това число 23 кметства.

Глава втора

Правомощия на органите на власт

Раздел І

Кмет на общината

Чл. 6. (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт в общината.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджета на общината.

(3) Кметът осъществява общото ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината като юридическо лице.

(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от Конституцията на Република България, законите, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Чл. 7. (1) Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници и ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет;

4. организира изработването на общинския план за развитие и на концепцията за пространствено развитие на общината, ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план за развитие;

5. съставя проекта на бюджет на общината и организира неговото изпълнение;

6. осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината;

7. управлява социалните услуги на територията на общината, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности;

8. осигурява прилагането на държавната образователна политика и на политиката за закрила на детето в общината;

9. организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината, координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи;

10. председателства съвета по сигурност;

11. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и организира изпълнението им;

13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, като може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като може да възлага това на определени длъжностни лица;

15. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост;

16. провежда политиката по опазване на околната среда, организира разработването на програма за опазване на околната среда и управлението на битовите и строителните отпадъци;

17. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

18. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

19. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации.

20. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.

(2) Кметът на общината като ръководител на общинската администрация:

1. предлага на общинския съвет за утвърждаване структурата на общинската администрация;

2. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

3. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация и дейностите към нея;

4. назначава и освобождава служителите в общинската администрация с изключение на тези, които подпомагат дейността на кметовете на кметствата;

5. организира и ръководи съставянето и изпълнението на бюджета на общината;

6. изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет;

7. отговаря за изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол във всички ръководени от него структури, програми, дейности и процеси;

8. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;

9. осъществява контрол върху провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключва договорите за тях;

10. осигурява организацията по предоставяне на административни услуги, включително и по електронен път;

11. организира изпълнението на задачите във връзка с отбранително-мобилизационната подготовка;

12. утвърждава вътрешните актове, регламентиращи дейността на общинската администрация.

(3) Кметът на общината изпълнява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

(4) Кметът на общината, в случаите, определени в закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл. 8. (1) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.

(2) Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

Чл. 9. (1) Кметът на общината, в случаите предвидени от закон, може да упълномощава или възлага със заповед свои правомощия на заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината, главния архитект или на други служители от общинската администрация.

(2) Кметът на общината осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметствата при изпълнение на техните правомощия.

Чл. 10. (1) При отсъствие на кмета неговите функции се изпълняват от заместник–кмет на общината, определен със заповед за всеки конкретен случай.

(2) Кметът на общината определя със заповед служителите от общинската администрация, които имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 11. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината:

1. издава заповеди;

2. прилага принудителни административни мерки;

3. издава наказателни постановления.

Раздел ІІ

Заместник-кметове на общината

Чл. 12. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от трима заместник-кметове.

(2) Заместник-кметовете се назначават от кмета на общината за срока на неговия мандат.

(3)Заместник–кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на общината.

Чл. 13. (1)Заместник-кметовете осъществяват ръководство и контрол на структурните звена в общинската администрация, второстепенните разпоредители с бюджета и дейности финансирани от общинския бюджет.

(2) Заместник-кметът „Финанси" осъществява функциите по ал.1 за административни звена, както следва:

1. Дирекция „Бюджет и счетоводство";

2. Дирекция „Местни данъци и такси".

(3) Заместник-кметът „Общинска собственост и икономически дейности" осъществява функциите по ал.1 за административни звена и дейности, както следва:

1. Отдел „Стопанска политика и общинска собственост";

2. Дейност "Други дейности по икономиката";

3. Дейност "Други дейности по БКС";

4. Дейност "Други дейности по селско и горско стопанство".

(4) Заместник-кмет „Образование, култура и социални дейности" осъществява функциите по ал.1 за административни звена и дейности, както следва:

1. Дирекция „Хуманитарни дейности";

2. Отдел „Образование и предучилищна подготовка"

3. Общинско социално предприятие за обществено хранене - домашен социален патронаж с. Победа;

4. Дневен център за стари хора с. Ген. Инзово и с. Скалица;

5. Център за социална рехабилитация и интеграция с. Калчево;

6. Дом стари хора и домашен социален патронаж с. Болярско;

7. Фолклорен ансамбъл –Тунджа;

8. Секретар на МКБППМН.

(2) Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол при изпълнението на дейностите и задачите, произтичащи от функционалната им компетентност и длъжностната характеристика.

Раздел ІІІ

Кметове на кметства

Чл. 14. В състава на община „Тунджа" е проведен избор и влизат следните кметства: Безмер, Ботево, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Дражево, Завой, Кабиле, Калчево, Козарево, Крумово, Кукорево, Маломир, Могила, Овчи кладенец, Окоп, Победа, Роза, Скалица, Тенево, Ханово, Хаджи Димитрово, Чарган.

Чл. 15. (1) В своята дейност кметът на кметство се ръководи от Конституцията на Република България, законите, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

(2) Кметът на кметство:

1. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

2. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;

3. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура.

4. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

5. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализиращи съобщения до ЕСГРАОН;

6. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

7. осигурява спазването на обществения ред; осъществява правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

8.организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

9. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

10. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;

11. може да свиква общо събрание на населението в кметството;

12. прави публичен отчет пред населението на кметството.

(3) Кметовете на кметства участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително се изслушват при обсъждането на въпроси, отнасящи се за кметството.

(4) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закон, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Раздел ІV

Кметски наместници

Чл. 16. (1) Кметът на общината назначава за срока на мандата си кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структурата на общинската администрация в следните населени места: с. Асеново, с. Болярско, с. Видинци, с. Генерал Тошево, с. Голям манастир, с. Гълъбинци, с. Драма, с. Дряново, с. Златари, с. Каравелово, с. Коневец, с. Межда, с. Меден кладенец, с. Миладиновци, с. Робово, с. Савино, с. Симеоново, с. Сламино, с. Стара река, с. Търнава, с. Челник.

(2) Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място и могат да бъдат освобождавани предсрочно без предизвестие от кмета на общината.

Чл. 17. (1) Кметският наместник:

1. организира провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

2. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

3. предприема мерки за подобряване и опазване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

4. осигурява спазването на обществения ред в населеното място;

5. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

6. представлява населеното място пред обществени и политически организации;

7. води регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние;

8. изпраща актуализиращи съобщения до ЕСГРАОН.

(2) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително се изслушват при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място.

(3) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закон, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Глава трета

Структура и функции на общинската администрация

Раздел І

Общи положения

Чл. 18. (1) Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на кметството и на кметския наместник се подпомага от общинската администрация.

(2) Служителите в кметствата са на пряко подчинение на кмета на кметството и подпомагат изпълнението на неговите правомощия предвидени в закон и подзаконови правни норми.

(3) Служителите в администрацията носят отговорност за своите действия по ред определен със закон.

(4) Общата численост на общинската администрация и числеността на основните административни звена са в съответствие на прието решение от Общинския съвет.

Чл. 19. (1) Според разпределението на дейностите, които извършва общинската администрация е обща и специализирана.

(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

(3) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, свързани с неговата компетентност.

(4) Звената в общинската администрация в рамките на своята функционална компетентност:

1. подготвят стратегически документи – стратегии, програми, планове;

2. осигуряват координация и взаимодействие с държавни институции, с неправителствени организации и с бизнеса;

3. участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от фондове на Европейския съюз и от други международни програми;

4. разработват проекти на наредби на общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;

5. организират работата на комисии, съвети и работни групи;

6. участват в подготовката и провеждането на обществени поръчки.

Чл. 20. Общинската администрация извършва административните услуги при спазване на принципите за законност, бързина, достъпност и икономичност на времето по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Чл. 21. (1) Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители, работещи по трудово правоотношение.

(2) Изискванията към образователно-квалификационната степен и професионалния опит на служителите са установени в Класификатора на длъжностите в администрацията.

Раздел ІІ

Секретар на общината

Чл. 22. (1) Секретарят на общината ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на законите и подзаконовите нормативни актове.

(2) Секретарят на общината е лице с висше образование и се назначава безсрочно от кмета на общината.

Чл. 23. (1) Секретарят на общината:

1. осъществява административното ръководство на общинската администрация;

2. осъществява координацията и контрола на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на кмета;

3. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на общинската администрация;

4. организира дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно техническото обезпечаване;

5. контролира дейностите по деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

6. организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

7. организира разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

8. организира и контролира работата с предложенията и сигналите на гражданите и юридическите лица;

9. отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината,

10. осъществява организационно-техническата подготовка по произвеждането на изборите и местните референдуми;

11. контролира изпълнението на експертните и техническите функции по осигуряване и обслужване дейността на общинския съвет;

12. следи за спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното време от служителите в общинската администрация;

13. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;

14. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административно процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;

15. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията.

(2) Секретарят на общината осъществява функции на ръководство и контрол за административни звена и дейности, както следва:

1. Дирекция „Човешки ресурси и ГРАО";

2. Дейност „Общински съвет";

3. Отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка"

4. Дейност "Други дейности по вътрешна сигурност";

(3) Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени със закон или друг нормативен акт, както и от кмета на общината.

Раздел ІІІ

Структурни звена на изпълнителната власт

Чл. 24. (1) Главният архитект се назначава от кмета на общината след провеждане на конкурс и е на негово пряко подчинение.

(2) Главният архитект на общината провежда и контролира дейността по устройство на територията според предоставените му правомощия по Закона за устройството на територията и други нормативни актове.

(3) Главният архитект:

1. подпомага дейността на кмета на общината при осъществяване политиката по устройство на територията, съгласно Закона за устройство на територията и други нормативни актове.;

2. ръководи работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията;

3. осъществява контрол по прилагането на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията, като и цялостната общинска дейност, свързана с устройство на територията;

4. издава визи за проектиране на ново строителство, преустройства, промяна на предназначението на обекти;

5. одобрява инвестиционни проекти;

6. издава разрешения за строеж;

7. издава удостоверения за въвеждане на обекти в експлоатация;

8. одобрява схеми и издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти;

9. участва в комисии, назначени от кмета на общината;

10. подготвя задания за проектиране на общински инвестиционни проекти и градоустройствени разработки.

Чл. 25. (1) Звено „Вътрешен одит" е на пряко подчинение на кмета на общината и осъществява вътрешния одит по Закона за вътрешен одит в публичния сектор /ЗВОПС/.

(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в общината, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз, както и на разпоредителите от по-ниска степен.

чл. 26. Звеното за вътрешен одит:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;

4. дава независима и обективна оценка на кмета на общината за състоянието системи за финансово управление и контрол;

5. изпълнява одитни ангажименти за консултиране, без да поема управленска отговорност за това;

6. дава препоръки за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване на тяхното изпълнение;

7. докладва и обсъжда с кмета на общината и ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент;

8. изготвя и представя на кмета на общината и Общинския съвет годишен доклад за дейността по вътрешен одит;

9. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

10. разработва и предлага програма за качество на одитната дейност, включваща вътрешно и външно оценяване.

Чл. 27. (1) Младши експерт по предварителен контрол е на пряко подчинение на кмета на общината.

(2) Младши експерт по предварителен контрол:

1. осъществява предварителен контрол за законосъобразно изпълнение на задълженията на общината, в качеството й на бенефициент, за изпълнение на одобрените проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, национално финансиране и съфинансиране;

2. осъществява предварителен контрол за поемане на задължение преди откриване на процедура за обществена поръчка;

3. изразява становище относно законосъобразността за поемане на задължение, след извършване на необходимите проверки предвидени във вътрешните нормативни актове;

4. изразява становище преди подписване на договори с изпълнители;

5. извършва проверка за съответствие с проекта на договора, която се документира чрез попълване на контролни листи съгласно утвърдени от кмета на общината вътрешни нормативни актове;

6. извършва предварителен контрол за законосъобразност при поемане на задължения и извършване на разход при второстепенните разпоредители - „Образование – ПП", „Социални услуги ", ФА„ Тунджа", „Други дейности по икономиката", ОСПОХ ДСП с. Победа, ДСХ и ДСП с.Болярско.

Раздел IV

Обща администрация

Чл. 28. Общата администрация е организирана в две дирекции:

1.дирекция "Човешки ресурси и ГРАО";

2.дирекция "Бюджет и финанси".

Чл. 29. (1) Директорът на дирекция "Човешки ресурси и ГРАО" осъществява следните функции:

1. организира, координира и контролира работа на експертите и специалистите от дирекцията при изпълнение на техните задължения;

2. консултира кмета на общината при осъществяване на правомощията му като орган по назначаването по Закона за държавния служител и като работодател по Кодекса на труда;

3. осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики;

4. организира цялостния процес и участва в подготовката и провеждането на конкурси за заемане на длъжности по трудово и служебно правоотношение, участва в провеждането на конкурентен подбор за свободните длъжности;

5. организира техническата подготовка на избори, местни референдуми и преброявания;

6. поддържа регистъра на декларациите по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

7. подготвя проекти за решения на Общинския съвет, проекти на наредби, правила и други актове от компетентностите на дирекцията.

(2) Експертите и специалистите от дирекция "Човешки ресурси и ГРАО" осъществяват следните функции:

1. организират и отговарят за правилното провеждане на процедурите по назначаване, преназначаване, преместване, заместване, съвместяване и освобождаване от работа на служителите от общинската администрация и дейностите финансирани от общинския бюджет;

2. организират, подготвят и оформят всички документи по движението, регистрацията и отчисляването на персонала, нает по трудово и служебно правоотношение;

3. организират процеса по оценяване на служителите в администрацията и оказват методическа помощ при необходимост;

4. организират процеса, свързан с обучението на служителите, изготвят годишен план за задължително и специализирано обучение, поддържат дневник за проведените обучения;

5. организират и контролират изпълнението на задълженията по подаване на декларации от служителите, съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;

6. организират създаването, актуализирането и съхраняването на служебните и трудовите досиета на служителите;

7. съставят актове за гражданско състояние и отразяват в тях настъпили промени съгласно изискванията на нормативната уредба;

8. издават документи от регистрите за гражданско състояние по искания и заявления на граждани;

9. създават и поддържат локална база данни "Население" в актуален вид;

10. отразяват промените в избирателните списъци в общината;

11. организират дейностите по определяне адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация;

12. създават, актуализират и съхраняват картотечния регистър на населението;

13. водят регистъра на органа по настойничеството и попечителството в община Тунджа;

14. осъществяват деловодната дейност на общинската администрация, като приемат и регистрират входящата и изходяща кореспонденция;

15. поддържат регистър на заповедите, издадени от кмета на общината;

16. организират общинския архив и създават условия за нормалното съхраняване и обработка на архивните документи, както и за предоставянето им при необходимост на физически и юридически лица и институции, в съответствие с нормативните актове;

17. приемат заявления и регистрират устни искания по Закона за достъп до обществена информация;

18. осъществяват обща организация по административното обслужване на физически и юридически лица;

19. организират приемните дни на кмета в общината и в населените места и водят протоколи от срещите на кмета с гражданите;

20. подпомагат методически кметовете на кметства и кметските наместници в областта на административното обслужване.

Чл. 30. Директорът на дирекция „Бюджет и счетоводство" осъществява следните функции:

1. организира дейността по съставянето, приемането и отчитането на общинския бюджет за текущата година в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси (ЗПФ) и ежегодния закон за държавния бюджет;

2. подготвя становища по проекти за вътрешни актове, материали за заседания на Общинския съвет, както и отговори на писма до централните органи и институциите, които са от компетентността на дирекцията;

3. в съответствие с компетентностите на дирекцията участва в реализацията на проекти за изпълнение на общинския план за развитие;

4. в изпълнение на целите и задачите на дирекцията осъществява комуникацията с всички останали дирекции и отдели, както и с кметовете на кметства и кметски наместници;

5. съдейства на контролните органи при осъществяване на техните правомощия.

Чл.31. Отдел"Бюджет" осъществява следните дейности:

1. организира и координира съставянето на проекта за бюджет на общината за съответната година и тригодишна бюджетна прогноза, както и тяхната актуализация;

2. оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни звена в общината, второстепенни разпоредители с бюджет, кметове и кметски наместници в общината;

3. извършва предварителен, текущ и последващ контрол по разходването на бюджетните средства;

4. следи ежемесечно за изпълнението на бюджета и при необходимост внася предложения до кмета на общината за извършване на промени;

5. осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички бюджетни звена на общината, второстепенни разпоредители с бюджет, кметства и кметски наместничества;

6. разработва и предлага за утвърждаване длъжностни и поименни щатни разписания за дейностите финансирани чрез общинския бюджет, следи за разходването на средствата по фонд "Работна заплата" и прави целесъобразни предложения по него;

7. осъществява предварителен контрол за законосъобразност в изразходване на бюджетните средства в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;

8. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета, както и годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет;

9. извършва анализи на отчетите на второстепенните разпоредители по изпълнение на бюджета и предлага мерки за отстраняване на установени пропуски;

10. извършва анализи на текущото изпълнение на приходите и разходите в общината и предлага решения за придържане към балансирано бюджетно салдо;

11. анализира текущото състояние на общинския дълг и на сметките на общината за средства от ЕС и внася в Общинския съвет информация за изпълнението им;

12. подготвя информацията по бюджета на общината за Министерството на финансите, представена чрез специализирания сайт на „Информационната система на общините", както и унифицирана бюджетна информация за Националното сдружение на общините в Република България;

13. разработва и предлага за одобрение вътрешно-нормативни документи, наредби, правилници и други свързани с дейността.

Чл.32. Отдел"Счетоводство" осъществява следните дейности:

1. изготвя и представя в установените срокове тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджетните, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на общината, както и тримесечни и годишни оборотни ведомости, обяснителни записки и справки към тях в съответствие с изискванията на нормативните документи;

2. организира и осъществява счетоводното отчитане на всички операции, възникнали в резултат на цялостната дейност на общината и осигурява счетоводна и бюджетна информация за нуждите на всички нива на управление в системата на общината;

3. извършва бюджетни, извънбюджетни и счетоводни операции, приети по решения на Общинския съвет;

4. осъществява предварителен, текущ и последващ контрол за честно и вярно представяне на бюджетните и счетоводни отчети;

5. организира отчитането на приходите по източници на финансиране, обобщава и представя отчети за всички целеви субсидии и трансфери;

6. организира разделното отчитане на разходите за общински и за делегирани от държавата дейности, както и отчитането на проекти и капиталови разходи;

7. начислява, обработва и изплаща трудовите възнаграждения на персонала зает в съответните дейности;

8. подпомага ефективното използване и движението на материалните активи и запаси - общинска собственост;

9. организира и отговаря за съхраняването на счетоводния архив;

10. отчита и погасява задължения на общината по различните закони в необходимите срокове;

11. оказва финансов контрол при изпълнение на договорите;

12. осъществява вътрешно-финансов контрол на документи и действия свързани с финансовата дисциплина, независим по време и обхват на режима, който упражняват държавните органи.

Раздел V

Специализирана администрация

Чл.33. Специализираната администрация е организирана в:

1. отдел „Стопанска политика и общинска собственост";

2. дирекция „Обществени поръчки";

3. дирекция „Териториално устройство, строителство и екология", в която има организирани два отдела - отдел „Административно-техническо обслужване и строителство" и отдел „Териториално развитие и екология";

4. дирекция „Местни данъци и такси".

Чл. 34. (1) Отдел „Стопанска политика и общинска собственост" осъществява следните функции в областта на общинската собственост:

1. издирва, проучва, комплектова и съхранява документите, доказващи собствеността на общината, съставя и представя за вписване в служба по вписванията актовете за общинска собственост;

2. подготвя отписването имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и на тези, основанието на които е отпаднало;

3. обработва и докладва преписките и провежда процедурите за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост и подготвя документите, свързани с тях;

4. организира процедурите за отдаване под наем, предоставяне за ползване чрез аренда, учредяване право на строеж, сервитут и право на ползване на общински земи и поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, както и продажбата на такива имоти, чието предназначение е променено;

5. изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемане осъществява дейностите по тяхното изпълнение;

6. организира и координира подготовката и провеждането на процедурите за отчуждаване на имоти частна общинска собственост;

7. контролира състоянието, управлението и стопанисването на общинските имоти;

8. изготвя и изпълнява заповеди за изземване на общински имоти, ползващи се без правно основание;

9. изготвя справки и издава удостоверения по искания на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите;

10. организира продажбите на движимите вещи – частна общинска собственост;

11. осъществява контрол за спазване на сключените договори, правилната експлоатация на отдадената под наем общинска собственост;

12. води главен регистър, картотека и спомагателни регистри за имотите общинска собственост по населени места, регистър за разпоредителните сделки и другите регистри съгласно разпоредбите на ЗОС ;

(2) Отдел „Стопанска политика и общинска собственост" осъществява следните функции в областта на жилищната политика:

1. картотекира граждани с установени жилищни нужди;

2. изготвя списък за настаняване под наем в общински жилища;

3. изготвя проекти за заповеди и договори за настаняване в общински жилища;

4. подготвя продажбите на общинските жилища.

(3) Отдел „Стопанска политика и общинска собственост" осъществява следните функции в областта на стопанската политика:

1. организира и извършва дейностите на общината произтичащи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и от Закона за опазване на селскостопанското имущество за:

а) законно ползване на земите общинска собственост;

б) изземване на имоти ползващи се без правно основание;

в) опазване на селскостопанските имоти от посегателства, увреждания и др.

2. води и съхранява документация свързана с приюта за безстопанствени животни в Община „Тунджа";

3. категоризира местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение в съответствие със Закона за туризма, извършва проверки на място и по документи на тези обекти за спазване на изискванията към дейността;

4. води регистър на всички категоризирани обекти;

5. консултира потребителите по Закона за защита на потребителите, упражнява контрол върху спазването на правата им, извършва проверки на място и по документи на обекти развиващи търговска дейност.

Чл.35. (1) Директорът на Дирекция „Обществени поръчки" изпълнява следните функции:

1. подпомага кмета на общината за провеждане на политиката на общината в областта на обществените поръчки при спазване на ЗОП (Закона на обществените поръчки) и всички други приложими нормативни актове;

2. изготвя обобщен график за провеждане на обществените поръчки в Община „Тунджа" за текущата календарна/бюджетна година.

3. организира, координира и контролира всички дейности във връзка с подготовката, провеждането и възлагането на обществени поръчки;

4. осъществява взаимодействие с Агенцията за обществени поръчки във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки;

5. организира сключването на договорите за възлагане на обществени поръчки;

6. организира разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки и поддържане на профил на купувача;

(2) Експертите в Дирекция „Обществени поръчки" изпълняват следните дейности:

1. разработват документациите за участие, без технически условия, подготвят и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания, като носят отговорност за законосъобразното им откриване и провеждане;

2. участват в състава на комисии назначени по реда на ЗОП;

3. изпращат решения, обявления, документация и информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз в съответствие с изискванията на ЗОП и други относими разпоредби;

4. водят регистър на сключените договори за възлагане на обществени поръчки;

5. съставят и съхраняват досиетата на проведените обществени поръчки в съответствие със сроковете, определени в ЗОП, като след приключване изпълнението на договора досието за съответната обществена поръчка се предава в учрежденския архив;

6. изготвят становища и подготвят преписките до Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд в случай на обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки.

(3) Експертът „Информационни технологии" в Дирекция „Обществени поръчки", изпълнява следните дейности:

1. отговаря за внедряване на нови софтуерни продукти, необходими за направленията в общинската администрация;

2. изготвя и предлага за утвърждаване на схема за работа с компютърната техника и осъществява контрол по изпълнението;

3. поддържа нормалната работа на компютърната техника, информационните системи и програмните продукти;

4. участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;

5. поддържа e-mail и Интернет – сървър, системи за електронни комуникации и закупените и използвани от общината програмни продукти.

Чл. 36. (1) Дирекция „Териториално устройство, строителство и екология" се състои от два отдела:

1. отдел „Административно техническо обслужване и строителство";

2. отдел „Териториално развитие и екология".

(2) Служителите в отделите изпълняват следните дейности:

1. участват в комисии, свързани с дейността на Общината;

2. извършват проверки по жалби и сигнали на граждани;

3. подготвят проекти за решения на Общински съвет по проблеми от компетентността на отдела;

4. дават предложения при изготвяне и актуализиране на Общинския план за развитие;

5. участват при разработване на проекти, финансирани от ЕС и други донори;

6. предоставят на контролните органи наличната информация и им съдейства при необходимост;

7. изготвят, при поискване, справки от наличната информация в дирекцията за ведомства и организации;

8. дават предложения за таксуване на услуги извършвани от отдела.

Чл. 37. Директорът на дирекция „Териториално устройство, строителство и екология" осъществява следните функции:

1. подпомага кмета на общината при осъществяване на функциите му съобразно действащите нормативни актове и този правилник;

2. изготвя проект на средносрочна инвестиционна програма, строителна програма през съответната година, в т. число списъци за проектиране, строителство и основни ремонти на общински сгради и съоръжения, предлага актуализацията им при необходимост;

3. организира извършването на технически услуги на физически и юридически лица, като следи за качественото им изпълнение в установените срокове;

4. планира и организира огледи на общински обекти и съоръжения с цел подготвяне на предложения за финансиране на ново строителство и ремонтни работи и контрол по изпълнението им;

5. представя на директор дирекция „Обществени поръчки" предложения за възлагане на обществени поръчки за строителство и предоставяне на услуги свързани със строителство на общински обекти, съгласно Правила за обществени поръчки;

6. подготвя проекти за решения на Общинския съвет от компетентността на дирекцията;

7. изготвя предложения за актуализиране на Общинската стратегия и Областния план за регионално развитие;

8. подпомага работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията, като участва в работата му и осигурява организация в дирекцията за изпълнение на решенията му в законовите срокове;

9. контролира изготвянето на справки и предоставяне на наличната в дирекцията информация на физически и юридически лица, като следи за вярното и точно отразяване на фактите и обстоятелствата;

10. контролира възлагането, изработването и одобряването на устройствени схеми и планове на територията на общината;

11. контролира изпълнението на сключените договори за изпълнение на строителство и ремонтни работи и анексирането им при необходимост;

12. контролира архивирането на техническата документация и поддържането на техническия архив.

13. координира работата на отделите в дирекцията.

Чл. 38. Отдел „Административно-техническо обслужване и строителство" в Дирекция „Териториално устройство, строителство и екология" осъществява освен посочените в чл.36, ал.2 и следните дейности:

1. в областта на административно техническо обслужване на населението:

а) издава и презаверява скици за проектиране, съд, нотариус и други;

б) подготовя визи за проектиране;

в) подготовя инвестиционни проекти за съгласуване и одобряване;

г) подготовя разрешения за строеж;

д) подготовя удостоверения за въвеждане на обекти в експлоатация;

е) издготовя удостоверения за търпимост и степен на завършеност и други по компетентност, съгласно Закона за устройство на територията;

2. в областта на кадастъра и инвестиционнота проектиране:

а) извършва текущо попълване и промени в действащите кадастрани и регурационни планове и разписни листи;

б) провежда процедури по обявяване на проекти за ПУП, за изменение на ПУП и изменения на ОУП;

в) организира и подпомага дейността на Експертния съвет по устройство на територията;

г) поддържа архив на одобрените устройствени планове, техните и на издадените строителни книжа;

д) поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на ПУП и измененията им;

3. в областта на контрола на строителство:

а) съставя констативни протоколи, актове и наказателни постановления;

б) съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за събаряне;

в) съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение постройки и павилиони;

г) окомплектова и изпраща преписки до съда, РДНСК и други органи.

4. в областта на строителствто:

а) прави оглед и изготвя констативни протоколи и КСС за необходимостта от извършване на строително-ремонтни работи и услуги на общински обекти;

б) участва в подготовка на предложения за възлагане на обществени поръчки за строителство и предоставяне на услуги свързани със строителство на общински обекти, съгласно Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община "Тунджа";

в) контролира изпълнението на договори за строително-ремонтни работи и услуги на общински обекти, приемането и отчитането им;

г) изготвя досиета за извършените строително-ремонтни работи и услуги по общинските обекти.

Чл. 39. Отдел „Териториално развитие и екология" в Дирекция „Териториално устройство, строителство и екология" осъществява освен посочените в чл.36, ал.2 и следните дейности:

1. дава предложения за прилагане на мерки за енергийна ефективност и организира тяхното прилагане;

2. изготвя и поддържа актуална информация за проектиране, строителство, основни ремонти и текущи ремонти на общински сгради и съоръжения;

3. изготвя и предоставя на отдел „Обществени поръчки" необходимата информация по Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки;

4. изготвя необходимите документи за възлагане на проектиране на общински обекти;

5. контролира спазването на нормативните документи по отношение на опазване на околната среда;

6. изготвя разрешение за отсичане на дървесна и храстова растителност в границите на урбанизираните територии;

7. контролира дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината;

Чл. 40. Директорът на Дирекция "Местни данъци и такси" изпълнява следните функции:

1. оказва методическа помощ на служители и данъчнозадължените лица, свързана със събирането на местните данъци и такси;

2. осъществява контрол на дейността на служителите от Дирекцията и касиер-събирачите в населените места;

3. организира получаването, разходването и отчитането на ценни книжа в общината, съгласно Заповед на кмета на общината;

4. издава Наказателни постановления, в случаите, когато е предвидено в Закон или е упълномощен от кмета на общината;

4. изготвя проекти на наредби, решения на общински съвет и др., в съответствие с дейността на дирекцията.

Чл. 41. Служителите в Дирекция "Местни данъци и такси" изпълняват следните дейности:

1. организират и извършват дейностите по администриране и събиране на местните данъци и такси, както и тяхното счетоводно отчитане;

2. поддържат актуално състояние на информацията за задълженията и плащанията по местните данъци и такси на физическите и юридически лица;

3. осъществяват проверка и контрол относно достоверността на данните в подадените данъчни декларации и извършват дейностите, свързани с прилагането на административно-наказателната отговорност по Закона за местните данъци и такси;

4. организират изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица;

5. издават удостоверения във връзка с местните данъци и такси;

6. извършват ревизии и проверки и осчетоводяват издадените ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване и др.;

7. предприемат действия за принудително събиране на дължимите данъци и такси от неизправните длъжници, като в тази връзка съхраняват и архивират досиета на юридически и физически лица;

8. съхраняват и архивират приетите, обработените и издадени в дирекцията документи;

9. обработват личните данни при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни;

10. изготвят справки за задълженията и постъпленията по видове данъци и такса за битови отпадъци;

11. предоставят ежедневно информация по електронен път на Министерство на финансите, съгласно ЗМДТ.

Глава четвърта

Организация на работата в общинската администрация

Чл. 42. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и вътрешните актове на общинската администрация.

(2) В своята работа служителите в общинската администрация спазват Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

(3) Служителите в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

Чл. 43. Служителите в общинската администрация са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;

2. с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;

3. да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;

4. професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;

5. да познават в детайли нормативните актове, относими в пряката им работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите, юридическите лица и общината;

6. да проявяват инициативност и правят предложения пред кмета, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективна организация в дейностите на общината;

7. да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в работата си;

8. да изготвят пълни и компетентни отговори на заявления, искания и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;

9. да опазват информацията за служебно ползване;

10. да ползват икономично материали и консумативи с цел оптимизиране на разходите за материалната издръжка на общината;

11. да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;

12. да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда;

13. да се отнасят с всички служители любезно и с необходимото уважение, като им оказват необходимото съдействие във връзка със служебните си задължения.

Чл. 44. Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на кмета на общината.

Чл. 45. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или по Закона за държавния служител.

Чл. 46. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи, възложени от кмета на общината в кръга на дейността им.

(2) При отсъствие, ръководителят на административното звено се замества от определено със заповедта за разрешаване на отпуск лице от състава на администрацията или съобразно правилата, установени в Закона за държавния служител.

Чл. 47. (1) В изпълнение на функциите си и поставените конкретни задачи административните звена в общинската администрация изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки, проекти на решения по конкретните въпроси, вътрешни актове и други документи.

(2) Административните звена пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

Чл. 48. Съгласуваността и оперативността по дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигуряват чрез спазването на следния ред на работа:

1. обща координация:

а) с резолюция на кмета на общината, заместник-кмет или на секретаря на общината, като върху документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена, изпълнителят и срокът;

б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който осъществява необходимата съгласуваност между звената; другите звена задължително изпращат на водещото звено своето становище по въпроси от съвместна компетентност;

в) ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от кмета на общината, ресорния заместник-кмет или секретаря на общината;

г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в рамките на техните функции, ги изпращат на компетентното административно звено;

2. субординация:

а) ръководителите на административни звена докладват на ресорния заместник-кмет или на секретаря на общината въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи;

б) ръководителите на административни звена или служители, които са пряко подчинени на кмета на общината, докладват директно на него.

3. взаимна информираност:

а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ характер се предоставят на заинтересуваните административни звена;

б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;

4. контрол по изпълнението:

а) общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от секретаря на общината;

б) ръководителите на административните звена осъществяват цялостен контрол върху дейността на звеното, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

Чл. 49. За изпълнение на специфични задачи, свързани с дейността на повече от едно административно звено, със заповед на кмета на общината могат да се създават експертни работни групи. В заповедта се определят конкретните задачи, които трябва да бъдат изпълнени и служителите от съответните административни звена, които се включват в експертната група.

Чл. 50. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица.

(2) При необходимост, служителите в общинската администрация са длъжни да изпълняват задълженията си и след изтичането на работното време, без да се нарушава междудневната и междуседмичната почивка.

Чл. 51. (1) Работното време за служителите в общинската администрация е от 8:00 часа до 17:00 часа всеки работен ден от седмицата, с прекъсване за обедна почивка от12:00 часа до 13:00 часа.

(2) Работно време с променливи граници за служителите се въвежда със заповед на кмета на общината.

Глава пета

Разглеждане на предложения и сигнали,

подадени до община „Тунджа"

Чл. 52. По реда на тази глава се разглеждат от Кмета на Община „Тунджа" на подадени предложения и сигнали от граждани и организации.

Чл. 53. Предложения могат да се правят за усъвършенстване организацията и дейността на общината или за решаване на други въпроси в рамките на нейната компетентност.

Чл. 54. Сигнали могат да се подават за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление на общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразно действия или бездействия на административния орган и длъжностни лица от общината, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Чл. 55. Всеки гражданин или организация, както и омбудсманът, може да подава предложения или сигнали до Кмета на общината.

Чл. 56. (1) Кметът на общината отговаря за цялостната работа за предложенията и сигналите.

(2) Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от администрацията, за изпълнение на дейностите за организиране, координиране и осигуряване работата с предложенията и сигналите.

Чл. 57. Секретарят на общината осъществява контрол за организацията на работа с предложенията и сигналите, постъпили в общината чрез различни комуникационни канали.

Чл. 58. (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, чрез пощенски оператор, по телефона, факса, по електронна поща или в кутия за предложения и сигнали разположена в деловодството на общината.

(2) За подадено устно или по телефона предложение или сигнал се попълва утвърдена форма-протокол, която трябва да съдържа трите имена, координати за обратна връзка – телефон, факс или електронен адрес, постоянен адрес на подателя и описание на заявлението.

(3) Подадените по реда на ал.1 и 2 предложения и сигнали се регистрират в информационно деловодната система на общината и се предават за резолюция на Кмета.

(4) Писмени предложения или сигнали могат да се подават и чрез кметовете на кметства или кметските наместници.

(5) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от две години.

Чл. 59. Когато има подадени предложения и сигнали, които не са от компетентността на общината, те се препращат не по-късно от седем дни от постъпването им на компетентните органи, освен ако има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалия предложението или сигнала.

Чл. 60. (1) Кметът на общината възлага изясняването на случая по предложението или сигнала, като за установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които не са забранени от закона.

(2) Подадените сигнали не могат да се възлагат за разглеждане на длъжностни лица, чиито действия засягат.

Чл. 61. (1) Решенията по предложенията и сигналите се вземат от Кмета на общината, след като се изяснят обстоятелствата и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

(2) Решение по предложение или сигнал се взема най-късно два месеца след постъпването в общинската администрация и се съобщава в 7-дневен срок на подателя. Решението не подлежи на обжалване.

(3) Решението по подаден сигнал е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му.

Чл. 62. Контролът по изпълнението на разпоредбите от Глава пета се осъществява от секретаря на общината.

Чл. 63. (1) Прием на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали се извършва от Кмета на общината в приемен ден, който е всеки понеделник от 13.30 часа до 16.30 часа в кабинета на кмета.

(2) В населените места на общината кметът на общината приема граждани и представители на организации в ден и час, които се оповестяват на населението и заинтересованите лица в съответното населено място по подходящ начин.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.Устройственият правилник на общинската администрация се утвърждава на основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1 от Административно процесуалния кодекс.

§ 2. Устройственият правилник е утвърден със Заповед № РД-07-1239 от 28.11.2019 г. на кмета на Община „Тунджа" и влиза в сила от 29.11.2019 година.

§ 3. Настоящия Устройствен правилник отменя Устройствен правилник, утвърден със Заповед № РД-0011 от 05.01.2016 г. на кмета на Община „Тунджа".

Последна промяна ( Четвъртък, 20 Февруари 2020г. 09:13ч. )