Регистри и декларации по ЗПКОНПИ
Печат

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

РЕГИСТЪР И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ – 2018 Г.

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1,Т.2,Т.3,Т.4

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И Т.3 ОТ ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗПКОНПИ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ В СРОК

РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ, ИСКАНИЯТА И ЗАПОВЕДИТЕ ЗА СЛУЖЕБНО ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ