Регистър и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ - 2018 г.
Четвъртък, 13 Юни 2019г. 09:01ч.    Печат

 

Вх. №/ дата на декларацията

Трите имена на служителя

Длъжност

Забележка

 

Вх. №1/03.04.2019 г.

 

Радостина Петрова Делева

 

Главен експерт

 

 

Вх. №2/ 04.04.2019 г.

 

Йордан Панчев Христов

 

Главен специалист

 

 

Вх. №3/04.04.2019 г.

 

Веселина Иванова Димитрова

 

Главен експерт

 

 

Вх. №4/05.04.2019 г.

 

Николай Йовчев Начев

 

Счетоводител

 

 

Вх. №5/08.04.2019 г.

Иванка Георгиева Георгиева

 

Главен експерт

 

 

Вх. №6/08.04.2019 г.

 

Виолета Йорданова Йорданова

 

Старши експерт

 

 

Вх. №7/08.04.2019 г.

 

Ваня Георгиева Георгиева

 

Старши експерт

 

 

Вх. №8/09.04.2019 г.

 

Лора Алекова Каламерова

 

Главен експерт

 

 

Вх. №9/09.04.2019 г.

 

Генади Георгиев Жеков

 

Младши експерт

 

 

Вх. №10/10.04.2019 г.

 

Иван Трифонов Проданов

 

Кметски наместник

 

 

Вх. №11/10.04.2019 г.

 

Мария Радулова Иванова

 

Кметски наместник

 

 

Вх. №12/11.04.2019 г.

 

Мара Стоянова Димитрова

 

Главен специалист

 

 

Вх. №13/12.04.2019 г.

 

Калинка Христова Иванова

 

Главен специалист

 

 

Вх. №14/12.04.2019 г.

 

Атанас Димов Трънков

 

Главен специалист

 

 

Вх. №15/23.04.2019 г.

 

Петя Стоянова Петкова

 

Счетоводител

 

 

Вх. №16/23.04.2019 г.

 

Анелия Златкова Маринова

 

Главен инспектор

 

 

Вх. №17/25.04.2019 г.

 

Иван Георгиев Бъчваров

 

Кметски наместник

 

 

 

Вх. №18/30.04.2019 г.

 

 

Иван Георгиев Георгиев

 

 

Старши експерт

 

 

 

Вх. №19/30.04.2019 г.

 

 

Таня Тенева Тенева

 

 

Младши експерт

 

 

Вх. №20/30.04.2019 г.

 

Павел Георгиев Георгиев

 

Старши експерт

 

 

Вх. №21/02.05.2019 г.

 

Янка Димитрова Димитрова

 

ЗР и КИ

 

 

 

Вх. №22/02.05.2019 г.

 

 

Златина Петрова Юзбашиева

 

 

Старши юрисконсулт

 

 

Вх. №23/02.05.2019 г.

 

 

Росица Трифонова Петрова

 

Касиер

 

 

Вх. №24/03.05.2019 г.

 

Дарина Вълчева Вълчева

 

Младши експерт

 

 

Вх. №25/03.05.2019 г.

 

Йорданка Стоянова Кръстева

 

Главен специалист

 

 

Вх. №26/03.05.2019 г.

 

Станка Стоева Димитрова

 

Главен специалист

 

 

Вх. №27/03.05.2019 г.

 

Светозар Стойчев Грозев

 

Директор дирекция

 

 

 

Вх. №28/03.05.2019 г.

 

Гергана Дианова Петрова-Димитрова

 

 

Деловодител

 

 

Вх. №29/03.05.2019 г.

 

Гергана Христова Ангелова

 

Старши експерт

 

 

Вх. №30/03.05.2019 г.

 

Стоянка Христакиева Кънева

 

Директор на дирекция

 

 

Вх. №31/07.05.2019 г.

 

Добринка Дучева Йондова

 

Главен специалист

 

 

Вх. №32/07.05.2019 г.

 

Мария Димитрова Попова

 

Началник отдел

 

 

Вх. №33/07.05.2019 г.

 

Недялка Иванова Енева

 

Старши счетоводител

 

 

Вх. №34/07.05.2019 г.

 

Анжелика Николаева Ляхович

 

Главен инспектор

 

 

Вх. №35/07.05.2019 г.

 

Руси Косев Русев

 

Инспектор

 

 

Вх. №36/08.05.2019 г.

 

Лиляна Емилова Миланова

 

Младши експерт

 

 

Вх. №37/08.05.2019 г.

 

Пламен Николаев Тодоров

 

Началник отдел

 

 

Вх. №38/08.05.2019 г.

 

Радостина Илиева Илиева

 

Главен специалист

 

 

Вх. №39/08.05.2019 г.

 

Надя Димитрова Христова

 

Главен касиер

 

 

 

Вх. №40/08.05.2019 г.

 

Спаска Атанасова Танева

 

Главен специалист

 

 

 

Вх. №41/08.05.2019 г.

 

 

Иванка Христова Иванова

 

Оперативен счетоводител

 

 

Вх. №42/08.05.2019 г.

 

Катя Йорданова Недялкова

 

Касиер в счетоводство

 

 

Вх. №43/08.05.2019 г.

 

Димитър Йорданов Димитров

 

Директор на дирекция

 

 

 

Вх. №44/08.05.2019 г.

 

 

Недка Косева Андреева

 

 

Главен експерт

 

 

 

Вх. №45/08.05.2019 г.

 

 

Христо Петков Георгиев

 

 

Младши експерт

 

 

 

Вх. №46/08.05.2019 г.

 

 

Надка Николова Димитрова

 

 

Главен специалист

 

 

Вх. №47/08.05.2019 г.

 

Господинка Тодорова Танева

 

Главен специалист

 

 

Вх. №48/08.05.2019 г.

 

Петя Петкова Димитрова

 

Младши експерт

 

 

 

Вх. №49/08.05.2019 г.

 

 

Таня Иванова Петрова

 

 

Младши експерт

 

 

Вх. №50/08.05.2019 г.

 

Детелина Янкова Иванова

 

Медицинска сестра

 

 

Вх. №51/08.05.2019 г.

 

Любен Христов Христов

 

Главен специалист

 

 

Вх. №52/08.05.2019 г.

 

Митка Георгиева Тенева

 

Медицинска сестра

 

 

Вх. №53/08.05.2019 г.

 

Таня Драгиева Джеджева

 

Директор ДСХ и ДСП

 

 

Вх. №54/09.05.2019 г.

 

Мима Иванова Колева

 

Старши специалист

 

 

Вх. №55/09.05.2019 г.

 

Веселина Йовчева Йовчева

 

Главен експерт

 

 

Вх. №56/09.05.2019 г.

Мариета Красимирова Зафирова

 

Главен експерт

 

 

Вх. №57/09.05.2019 г.

 

Йочка Димитрова Василева

 

Главен специалист

 

 

 

Вх. №58/09.05.2019 г.

 

 

Сийка Димитрова Аврамова

 

 

Медицинска сестра

 

 

Вх. №59/09.05.2019 г.

 

Герга Георгиева Колева

 

Главен специалист

 

 

Вх. №60/09.05.2019 г.

 

Катя Генчева Георгиева

 

Главен специалист

 

 

Вх. №61/09.05.2019 г.

 

Славка Христова Колева

 

Главен специалист

 

 

Вх. №62/09.05.2019 г.

 

Милена Василева Паскова

 

Директор ДГ

 

 

 

Вх. №63/09.05.2019 г.

 

 

Людмила Викторовна Петрова

 

 

Медицинска сестра

 

 

Вх. №64/09.05.2019 г.

 

Екатерина Николова Тонева

 

Директор ОСПОХ

 

 

Вх. №65/09.05.2019 г.

 

Женя Русева Хайдутова

 

Главен инспектор

 

 

Вх. №66/09.05.2019 г.

 

Тихомира Руменова Проданова

 

Касиер в счетоводство

 

 

Вх. №67/09.05.2019 г.

 

Иванка Паскова Иванезова - Енчева

 

Ръководител ДЦСХ

 

 

 

Вх. №68/09.05.2019 г.

 

 

Драган Христов Драганов

 

 

Касиер

 

 

 

Вх. №69/09.05.2019 г.

 

Стела Петкова Николова

 

Директор ДГ

 

 

Вх. №70/10.05.2019г.

 

Нели Димова Трънкова

 

Старши специалист

 

 

 

Вх. №71/10.05.2019 г.

 

 

Нели Митева Георгиева

 

 

Главен специалист

 

 

 

Вх. №72/10.05.2019 г.

 

 

Таня Иванова Димитрова

 

Ръководител вътрешен одит

 

 

Вх. №73/10.05.2019 г.

 

Жана Костова Михова

 

Ръководител ДЦСХ

 

 

Вх. №74/10.05.2019 г.

 

Виолета Димова Николова

 

Главен специалист

 

 

Вх. №75/10.05.2019 г.

 

Силва Стоянова Иванова

 

Началник отдел

 

 

Вх. №76/10.05.2019 г.

 

Недялка Дончева Стамова

 

Главен специалист

 

 

Вх. №77/10.05.2019 г.

 

Татяня Йорданова Стоева

 

Директор на дирекция

 

 

Вх. №78/10.05.2019 г.

 

Владимир Георгиев Стоев

 

Началник отдел ОМП

 

 

Вх. №79/10.05.2019 г.

 

Ваня Колева Желева

 

Главен специалист

 

 

Вх. №80/10.05.2019 г.

 

Валентина Атанасова Йорданова

 

Медицинска сестра

 

 

 

Вх. №81/10.05.2019 г.

 

 

Николай Динков Михайлов

 

 

Главен експерт

 

 

Вх. №82/10.05.2019 г.

 

Златка Стефанова Димитрова

 

Ръководител ДЦСХ

 

 

Вх. №83/10.05.2019 г.

 

Радка Милева Мишева

 

Старши счетоводител

 

 

Вх. №84/10.05.2019 г.

 

Росица Вълчева Кавалджиева

 

Директор ДГ

 

 

Вх. №85/10.05.2019 г.

 

Силвия Иванова Атанасова

 

Главен експерт

 

 

Вх. №86/10.05.2019 г.

 

Стефан Панайотов Стефанов

 

Началник отдел

 

 

Вх. №87/10.05.2019 г.

 

Стоянка Димитрова Бончева

 

Главен експерт

 

 

Вх. №88/10.05.2019 г.

 

Пламена Савова Славова

 

Старши експерт

 

 

Вх. №89/10.05.2019 г.

 

Цветанка Вълкова Алексиева

 

Секретар МКБППМН

 

 

Вх. №90/10.05.2019 г.

 

Добринка Станчева Ангелова

 

Началник отдел

 

 

 

Вх. №91/10.05.2019 г.

 

 

Таня Георгиева Балева

 

 

Директор ДГ

 

 

Вх. №92/10.05.2019 г.

 

Лариса Евгенивна Пенева

 

Медицинска сестра ДГ

 

 

 

Вх. №93/10.05.2019 г.

 

 

Димитър Минков Димитров

 

 

Главен експерт

 

 

 

Вх. №94/13.05..2019 г.

 

Станислава Цветанова Арнаудова

 

 

Главен специалист

 

 

 

Вх. №95/13.05.2019 г.

 

 

Чана Петкова Димитрова

 

 

Старши специалист

 

 

 

Вх. №96/13.05.2019 г.

 

 

Пепа Кънчева Колева

 

 

Главен специалист

 

 

 

Вх. №97/13.05.2019 г.

 

 

Желязка Георгиева Тодорова

 

Медицинска Сестра в ясла

 

 

Вх. №98/13.05.2019 г.

 

Ваньо Златев Иванов

 

Старши експерт

 

 

Вх. №99/13.05.2019 г.

 

Ивайло Георгиев Кьосев

 

Старши експерт

 

 

Вх. №100/14.05.2019 г.

 

Магдалена Георгиева Петкова

 

Старши специалист

 

 

Вх. №101/14.05.2019 г.

 

Кръстинка Баева Георгиева

 

Медицинска сестра

 

 

Вх. №102/14.05.2019 г.

 

Елена Атанасова Христова

 

Главен специалист

 

 

Вх. №103/14.05.2019 г.

 

Владислава Георгиева Вълчева

 

Главен специалист

 

 

Вх. №104/14.05.2019 г.

 

Елка Стоянова Гьорина

 

Директор на дирекция

 

 

Вх. №105/14.05.2019 г.

 

Нели Петрова Славова

 

Директор ДГ

 

 

Вх. №106/14.05.2019 г.

 

Кремена Благоева Стоянова

 

Медицинска сестра

 

 

Вх. №107/14.05.2019 г.

 

Татяна Стоянова Радева

 

Началник отдел

 

 

Вх. №108/14.05.2019 г.

 

Диана Недкова Кънчева

 

Старши счетоводител

 

 

Вх. №109/14.05.2019 г.

 

Еленка Москова Василева

 

Медицинска сестра

 

 

Вх. №110/14.05.2019 г.

 

Андон Георгиев Кръстев

 

Секретар на Общината

 

 

Вх. №111/15.05.2019 г.

 

Камелия Георгиева Георгиева

 

Счетоводител

 

 

Вх. №112/15.05.2019 г.

 

Стойка Панева Георгиева

 

Главен специалист

 

 

Вх. №113/15.05.2019 г.

 

Светослав Стойчев Стоев

 

Ръководител звено БКС

 

 

Вх. №114/15.05.2019 г.

 

Антон Русев Панев

 

Началник отдел

 

 

Вх. №115/15.05.2019 г.

 

Галина Миткова Иванова

 

Директор на дирекция

 

 

Вх. №116/15.05.2019 г.

 

Силвия Христова Кирова

 

Ръководител звено

 

 

Вх. №117/22.05.2019 г.

 

Жанета Лукова Юрукова - Железчева

 

Старши счетоводител

 

 

Вх. №118/28.05.2019 г.

 

 

Катя Иванова Иванова

 

Здравен медиатор

 

 

Вх. №119/28.05.2019 г.

 

 

София Ангелова Ангелова

 

Здравен медиатор

 

Вх. №120/29.05.2019 г.

 

Катя Тончева Георгиева

 

Главен специалист

 

 

 

Вх. №121/30.05.2019 г.

 

 

Димитър Василев Димитров

 

Здравен медиатор

 

Вх. №122/31.05.2019 г.

 

 

 

Донка Колева Иванова

Главен специалист

 

Вх. №123/31.05.2019 г.

 

Пенка Тодорова Трънкова

Кметски наместник

 

Вх. №124/31.05.2019 г.

 

Марин Атанасов Колев

Младши – специалист

Помощник лесничей

 

Вх. №125/03.06.2019 г.

 

Кина Атанасова Асенова

Здравен медиатор

 

Вх. №126/03.06.2019 г.

 

Атанаска Русева Мутафова

Здравен медиатор

 

Вх. №127/03.06.2019 г.

 

Асен Пламенов Стоянов

Здравен медиатор

 

Вх. №128/03.06.2019 г.

 

Иван Илиев Иванов

Здравен медиатор