Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ
PDF Печат Е-поща

 Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ

АНГЕЛ ДЕЛЧЕВ КАЛАЙДЖИЕВ  ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
АНДОН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
АНДОН ИВАНОВ АНДОНОВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ - ПОМОЩНИК ЛЕСНИЧЕЙ
АНЕЛИЯ ЗЛАТКОВА МАРИНОВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР 
АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВА ЛЯХОВИЧ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР 
АНТОН РУСЕВ ПАНЕВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
АНТОНИЯ ЛЮБОМИР КОТЕВА  ДИРЕКТОР 
АСЕН ПЛАМЕНОВ СТОЯНОВ ЗДРАВЕН МЕДИАТОР
АТАНАС ДИМОВ ТРЪНКОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
АТАНАСКА ПЕТРОВА ИВАНОВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР 
АТАНАСКА РУСЕВА МУТАФОВА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 
БАХРИЕ ИСМАИЛОВА НАЛБАНТОВА МЕД. СЕСТРА ЯСЛА
БИСЕРКА НИКОЛАЕВА ДЕНЧЕВА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ВАНЬО ЗЛАТЕВ ИВАНОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ 
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ 
ВАНЯ КОЛЕВА ЖЕЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ 
ВИОЛЕТА ДИМОВА НИКОЛОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
ВИОЛЕТКА ХРИСТОВА ТОМОВА КАСИЕР СЧЕТОВОДСТВО
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
ВЛАДИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА  ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
ГАЛИНА МИТКОВА ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 
ГЕОРГИ ДИНКОВ ЧАЛЪКОВ  ЗАМ.-КМЕТ 
ГЕРГА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
ГЕРГАНА ДИАНОВ ПЕТРОВА-ДИМИТРОВА ДЕЛОВОДИТЕЛ 
ГЕРГАНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 
ГОСПОДИНКА ТОДОРОВА ТАНЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
ДАРИНА  ВЪЛЧЕВА  ВЪЛЧЕВА  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 
ДИАНА НЕДКОВА КЪНЧЕВА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ 
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
ДИМИТЪР МИНКОВ ДИМИТРОВ СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
ДОБРИНКА ДУЧЕВА ЙОНДОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
ДОБРИНКА СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
ДОНКА КОЛЕВА ИВАНОВА  ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
ДРАГАН ХРИСТОВ ДРАГАНОВ КАСИЕР 
ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ТОНЕВА РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО
ЕЛЕНА  АНАСТАСОВА ХРИСТОВА  ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ЕЛЕНА ВЪЛКОВА ЙОРДАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
ЕЛИ ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА  ЗАМ.-КМЕТ 
ЕЛКА СТОЯНОВА ГЬОРИНА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
ЖАНА КОСТОВА МИХОВА  РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО
ЖАНЕТА ЛУКОВА ЮРУКОВА-ЖЕЛЕЗЧЕВА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ 
ЖЕЛЯЗКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА МЕД. СЕСТРА ЯСЛА
ЖЕНЯ РУСЕВА ХАЙДУТОВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР 
ЗИНКА БАНКОВА САНДЕВА  ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 
ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ЮЗБАШИЕВА СТАРШИ ЮРИСТКОНСУЛТ
ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ  ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 
ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ КМЕТ НА  КМЕТСТВО
ИВАН ГЕОРГИЕВ БЪЧВАРОВ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 
ИВАН ТРИФОНОВ ПРОДАНОВ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 
ИВАНКА АЛЕКСИЕВА ГОСПОДИНОВА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 
ИВАНКА ПАСКОВА ИВАНЕЗОВА-ЕНЧЕВА РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО
ЙОРДАН ПАНЧЕВ ХРИСТОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
ЙОЧКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
КАЛИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА  СЧЕТОВОДИТЕЛ 
КАТЯ ГЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА  ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
КАТЯ ТОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА  ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
КАТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 
КИНА АТАНАСОВА АСЕНОВА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 
КОСТАДИНКА ДИНЕВА БОНЧЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
КРЕМЕНА БЛАГОЕВА СТОЯНОВА МЕД. СЕСТРА ЯСЛА
КРЪСТИНКА БАЕВА ГЕОРГИЕВА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ЛАРИСА ЕВГЕНИЕВНА ПЕНЕВА МЕД. СЕСТРА ЯСЛА
ЛЕШКА ХРИСТОВА НЕНОВА МЕД. СЕСТРА ЯСЛА
ЛИЛЯНА ЕМИЛОВА МИЛАНОВА  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 
ЛОРА АЛЕКОВА КАЛАМЕРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 
ЛЮБЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА ПЕТРОВА МЕД. СЕСТРА ЯСЛА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА  СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ
МАРА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
МАРИЕТА КРАСИМИРОВА ЗАФИРОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ 
МАРИН АТАНАСОВ КОЛЕВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ - ПОМОЩНИК ЛЕСНИЧЕЙ
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
МАРИЯ РАДУЛОВА ИВАНОВА КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 
МИЛЕНА ВАСИЛЕВА ПАСКОВА ДИРЕКТОР ДГ
МИМА ИВАНОВА КОЛЕВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 
МИНКА ГАНЕВА ЧЕЛЕБИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ - ОПЕРАТИВЕН
МИТКА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
НАДКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
НАДЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА ГЛАВЕН КАСИЕР
НЕДКА КОЛЕВА ЖЕЛЕВА  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НЕДКА КОСЕВА АНДРЕЕВА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 
НЕДЯЛКА ДОНЧЕВА СТАМОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ЕНЕВА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ 
НЕЛИ ДИМОВА ТРЪНКОВА  СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 
НЕЛИ МИТЕВА ГЕОРГИЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
НЕЛИ ПЕТРОВА СЛАВОВА ДИРЕКТОР ДГ
НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ НАЧЕВ СЧЕТОВОДИТЕЛ 
НИКОЛАЙ ДИНКОВ МИХАЙЛОВ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 
НИКОЛАЙ КОЛЕВ ДЕЛЕВ РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО 
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ 
ПЕНКА ТОДОРОВА ТРЪНКОВА  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 
ПЕПА КЪНЧЕВА КОЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР ФА ТУНДЖА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 
ПЕТЯ ЕВГЕНИЕВА ГЕНЕВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ 
ПЕТЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 
ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕТКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
ПЛАМЕНА САВОВА ДИМИТРОВА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ 
РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМОВА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
РАДКА МИЛЕВА МИШЕВА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ 
РАДОСТИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
РАДОСТИНА ПЕТРОВА ДЕЛЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГЛАВЧЕВА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
РОСИЦА ВЪЛЧЕВА КАВАЛДЖИЕВА ДИРЕКТОР ДГ
РОСИЦА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА КАСИЕР 
РУСИ КОСЕВ РУСЕВ ИНСПЕКТОР 
РУСКА ДЖЕНКОВА РАЙЧЕВА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
СВЕТЛА ТОДОРОВА СТОЯНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
СВЕТОЗАР СТОЙЧЕВ ГРОЗЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
СВЕТОСЛАВ СТОЙЧЕВ СТОЕВ РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО 
СИЙКА ДИМИТРОВА АВРАМОВА МЕД. СЕСТРА ЯСЛА
СИЛВА СТОЯНОВА ИВАНОВА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
СИЛВИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 
СИЛВИЯ ХРИСТОВА КИРОВА РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО 
СЛАВКА ХРИСТОВА КОЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
СОФИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 
СПАСКА АТАНАСОВА ТАНЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
СПАСКА ИВАНОВА ТУРЛАКОВА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
СТАНИСЛАВА ПЕТКОВА ИВАНОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ 
СТАНИСЛАВА ЦВЕТАНОВА АРНАУДОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
СТАНКА СТОЕВА ДИМИТРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАВРЕВ  ЗАМ.-КМЕТ 
СТЕЛА ПЕТКОВА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР ДГ
СТЕФАН ПАНАЙОТОВ СТЕФАНОВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
СТОЙКА ПАНЕВА ГЕОРГИЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА БОНЧЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 
СТОЯНКА ХРИСТАКИЕВА КЪНЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
ТАНЯ АНДОНОВА ХАДЖИДИМИТРОВА АРХИВИСТ 
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА ДИРЕКТОР ДГ
ТАНЯ ДРАГИЕВА ДЖЕДЖЕВА ДИРЕКТОР 
ТАНЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА РЪКОВОДИТЕЛ ЗВО
ТАНЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 
ТАНЯ ТЕНЕВА ТЕНЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА СТОЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
ТАТЯНА РАДЕВА СТОЯНОВА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
ТИХОМИРА РУМЕНОВА ПРОДАНОВА КАСИЕВ В СЧЕТОВОДСТВО
ХРИСТО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ 
ЦВЕТАНКА ВЪЛКОВА АЛЕКСИЕВА СЕКРЕТАР МКБППМН
ЧАНА  ПЕТКОВА  ДИМИТРОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 
ЯНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ДОМАКИН
 
Банер