Телефонен указател - администрация
Четвъртък, 29 Октомври 2020г. 08:50ч.    PDF Печат Е-поща

 

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, презиме, фамилия

Стая

Вътрешен телефон

Служебен

GSM

1

2

3

4

5

6

Кмет на община

Георги Георгиев

201

330

661588

0886737966

Старши експерт "Протокол"

Гергана Ангелова

201

328

661566

0888139105

 

 

 

 

 

 

Заместник-кмет

Татяна Стоева

202 

257 

 

0886432106

Заместник-кмет

Димитър Димитров

204

277

661570

0888467331

Заместник-кмет

Светла Стоянова

408

201

661586

0887528252

Заместник-кмет

Светозар Грозев

104

315

 

0885019177

Секретар на община

Галина Иванова

205

304

661587

0888181133 

Главен архитект

Ангел Калайджиев

207

269

 

0889949555

Ръководител "Звено вътрешен одит"

Таня Димитрова

414

345

661545

0889619939

Секретар МКБППМН

Цветанка Алексиева

204

212

 

0887404515

Юрист

Елена Иванова

208

229

 

0887404535

Юрист

Кирчо Карагьозов

315

 

 

0879155258

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "Човешки ресурси и ГРАО"

Директор на Дирекция

Елка Гьорина

304

320

 

0889113332

Главен експерт "ЧР"

Иванка Георгиева

305

301

 

0887107377

Старши експерт "ГРАО

Виолета Йорданова

413

206

 

0882467012

Старши експерт "ГРАО"

Ваня Георгиева

413

206

 

0884470441

Младши екперт

Таня Петрова

305

301

 

 

Архивист

Таня Хаджидимитрова

315

 

 

0882467027

Деловодител

Гергана Димитрова

АЦ

209

 

0886163534

Технически сътрудник

Красимира Радева

АЦ

209

 

 

Техн. изпълнител Информация

Митка Иванова

Информ.

380

 

 

Дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка, обществен ред и сигурност"

Директор на Дирекция

Владимир Стоев

209

322

 

0886112250

Завеждащ регистратура за КИ

Янка Димитрова

210

321

 

0889275846

Оператор,сигурност в ОбСС

Петър Петров

302

219

0887499767           661585;   факс 661585

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Диан Сталев

302

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Весел Гьорин

302

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Калоян Недев

302

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Иванка Великова

302

 

Отдел "Областен военен отдел"

Старши експерт ОВО за община "Тунджа"

Валентин Велев

 

661577

 

0884301345

Отдел "Обществени поръчки"

Началник отдел

Златина Юзбашиева

309

305

 

0884737390 

Главен експерт

Мариета Зафирова

309

305

 

0884737390

Главен експерт

Валентина Славова

309

305

 

0884737390 

Главен експерт ИТ

Радостина Делева

309

305

 

0882592892

Главен експерт ИТ

Николай Михайлов

402

205

 

0887404560

 

ДИРЕКЦИЯ "Бюджет и счетоводство"

 

Директор на дирекция

Недка Желева

406

202

 

 

0887736415

 

Отдел "Бюджет"

Началник отдел "Бюджет"

Стефан Стефанов

410

203

 

 

Главен експерт

Ели Василева

404

246

 

0887660787

Главен експерт "Бюджет"

Стоянка Бончева

410

203

 

 

Главен експерт "Бюджет"

Силвия Атанасова

410

203

 

0886702461

Отдел "Счетоводство"

Старши счетоводител

Диана Кънчева

403

244

 

0886495050

Счетоводител

Юлияна Бенгурова

403

224

 

 

Счетоводител

Гергана Василева

409

231

 

 

Старши счетоводител

Жанета Юрукова

409

231

 

 

Счетоводител, той и предварителен контрол

Красимира Бъчварова

407

218

 

0882467010

Главен специалист

Катя Георгиева

407

218

 

0882467020

Технически сътрудник

Николина Борисова

АЦ

227

 

 

ДИРЕКЦИЯ "Местни данъци и такси"

Директор на Дирекция

Стоянка Христакиева

301

317

 

0888607063

Главен инспектор

Анжелика Ляхович

311

307

0887907422

 

Главен инспектор

Анелия Маринова

312

308

 

0889594014

  Главен инспектор

  Недялка Енева

312

308

 

 

Главен инспектор

Женя Хайдутова

312

308

 

 

Инспектор

Биляна Балева

312

308

 

 

Инспектор

Руси Русев

311

307

0887907422

 

 

0887404545

 

Счетоводител

Петя Петкова

310

306

 

Kасиер

Силвия Геориева

310

306

 

Касиер

Таня Винкова

310

222

 

 

Технически сътрудник

Диана Йордановa

АЦ

222

 

 

 

Дежурен инспектор

АЦ

221

 

 

 

Дежурен касиер

АЦ

222

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор на Дирекция "ТУС и Е"

Пламен Тодоров

104

315

 

0888464899

Гл. специалист

Любен Христов

104

315

 

0888695481

Гл.специалист

Надка Димитрова

104

315

0886393143

Младши експерт

Христо Георгиев

104

315

 

0884718078

Гл.специалист "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Атанас Трънков

103

210

 

0887718800

Гл.специалист "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Йордан Христов

103

210

 

0882467003

Гл.специалист "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Станка Димитрова

103

210

 

0882467002

  Главен експерт

  Веселина Димитрова

103

210

 

0886130135

Старши експерт

Павел Георгиев

104

315

 

0882752559

Младши експерт

Деси Димитрова

105

326

 

0885414107 

Старши експерт

Иван Георгиев

105

326

 

0882467029 

Младши експерт

Таня Тенева

104

315

 

0887667931

Други дейности по селско и горско стопанство

ИД Ръководител звено

Любен Илиев

 

 

 

0886531010

мл. спец. "Помощник лесничей"

Андон Андонов

 

 

 

0889513351

мл. спец. "Помощник лесничей"

Станка Бабачева

 

 

 

0887404566

Дирекция "Стопанска политика, общинска собственост и икономически дейности"

Директор на Дирекция "СПОС"

Мария Попова

308-А

340

 

0888424828

Главен специалист

Йорданка Кръстева

306

302

 

 

Старши експерт

Ирина Русева

307

303

 

 0884504745

Младши експерт

Атанас Дойчев

306

302

 

0888596113 

Младши експерт

Галя Недева

306

302

 

0888596113 

Младши експерт

Дарина Вълчева

306

302

 

0884301372

Главен експерт

Атанаска Христова

306

302

 

 

Технически сътрудник "ПВЗ"

Валя Димирева

34/ 3 ет

312

 

0885595950

Домакин

Янка Димитрова

206

236

 

0889275846

Отдел  "Други дейности по икономиката"

Директор на Дирекция ДДИ

Андон Кръстев

401

204

 

0889625819

Началник отдел

Антон Панев

412-А

356

 

0887644488

Старши счетоводител

Николай Начев

412

213

 

0887404516

  Младши експерт

 Виолета Димитрова

412

213

 

0884283050

Касиер

Росица Петрова

АЦ

227

 

 

Огняр

Димитър Георгиев

Информ.

217

 

0882467017

Монтьор и шофьор

Пламен Господинов

Гараж

 

0882467026

Шофьор

Константин Славов

 

0885505887

Шофьор

Иван Илчев

 

0885044787

Шофьор

Иван Иванов

 

0885018913

Шофьор

Бончо Бонев

 

0882113270

Шофьор

Димитър Динев

 

0886549440

ДИРЕКЦИЯ "Хуманитарни дейности"

Директор на Дирекция

Диана Иванова

318

344

 

0898549105

Отдел "Образование и предучилищна подготовка"

Началник отдел

Добринка Ангелова

411

225

 

0885019052

Главен експерт

Димитър Димитров

411

225

 

0889727230

Старши счетоводител

Радка Радева

415

353

661563

0885005924

Касиер - счетоводител

Тихомира Проданова

415

353

0887552955

Главен специалист

Ваня Желева

415

353

0889388012

Отдел "Култура и други хуманитарни дейности"

Началник отдел

Татяна Стоянова

316

316

 

0884470442

 Главен експерт

 Веселина Йовчева

317

323

 

0886301113

Главен експерт

Пламена Димитрова

316

316

 

0882467009

Младежки медиатор

Мирослава Господинова

317

323

 

0882467016

Оперативен счетоводител - Читалища

Цанка Димитрова

417

216

0895506930

 

Оперативен счетоводител - Читалища

Илияна Христова

417

216

 

Отдел "Социални услуги"          

Началник отдел

Силва Иванова

313

319

 

0885974004

Старши експерт

Ивайло Кьосев

313

319

 

0886966618

Оперативен счетоводител

Иванка Иванова

416

226

 

0887404525

Касиер в счетоводство

Катя Недялкова

416

226

 

0889944401

Фолклорен ансамбъл "Тунджа"

Директор

Петър Димитров

 

 

 

0899813272

Дом стари хора -   "Христо Ботев" с. Болярско

Директор

Таня Джеджева

ДСХ

 

04710/ 2234

0884283020

Социален работник - ДСХ

Таня Иванова

ДСХ

 

04710/2234

 

Социален патронаж

Снежина Георгиева

ДСХ

 

 

0886393198

ЦСРИ с. Калчево

Ръководител звено

Силвия Кирова

 

 

 

0884929277

Дневен Център за стари хора с. Скалица

Ръководител звено

Иванка Иванезова

ДЦСХ

 

 

0885414139

Дневен Център за стари хора с. Генерал Инзово 

Ръководител звено

Златка Димитрова

ДЦСХ

 

 

0885350366

ОСПОХ с. Победа

 

 

 

 

Ръководител звено

Екатерина Тонева

ОСПОХ

 

 

0885571055

ОЦИИД с. Кабиле

 

 

 

 

Директор

Антония Котева

ОЦИИД

 

 

0884301303

МИГ Тунджа

Експерт СВРОМР Димитрина Петрова  313  319

0899147407

Счетоводител

Камелия Георгиева

 313  319  

0899149838

  Технически сътрудник Стоянка Георгиева 313 319  

0899149109 

 

 
Банер