Телефонен указател - администрация
PDF Печат Е-поща

Избирането на вътрешни номера става след като се избере първо 046 684 и след това вътрешния номер, с който искате да се свържете.

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, презиме, фамилия

Стая

Вътрешен телефон

Служебен

GSM

1

2

3

4

5

6

Кмет на община

Георги Георгиев

201

330

661588

0886737966

Старши експерт "Протокол"

Гергана Ангелова

201

328

661566

0888139105

 

 

 

 

 

 

Заместник-кмет

Георги Чалъков

202

257

661567

0882467018

Заместник-кмет

Станчо Ставрев

204

277

661570

0886393133

Заместник-кмет

Ели Василева  

408

246

661586

0887660787

Секретар на община

Андон Кръстев

204

304

661587

0889625819

Главен архитект

Ангел Калайджиев

207

269

 

0889949555

Младши експерт "Предварителен контрол по ЕС"

Лиляна Миланова

409

231

661579

 

Ръководител "Звено вътрешен одит"

Таня Димитрова

414

345

661545

0889619939

Секретар МКБППМН

Цветанка Алексиева

204

212

 

0887404515

Юрист

Елена Иванова

208

229

 

0887404535

Юрист

Кирчо Карагьозов

308-А

340

 

0879155258

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "Човешки ресурси и ГРАО"

 

 

 

 

 

Директор

Елка Гьорина

304

320

 

0889113332

Главен експерт  "ЧР"

Иванка Георгиева

305

301

 

0887107377

Старши експерт "ЕСГРАОН"

Виолета Йорданова

413

206

 

0882467012

Старши експерт "ЕСГРАОН"

Ваня Георгиева

413

206

 

0884470441

Младши екперт

Таня Петрова

305

301

 

 

Архивист

Таня Хаджидимитрова

315

 

 

0882467027

Деловодител

Гергана Димитрова

АЦ

209

 

0886163534

Технически сътрудник

Красимира Радева

АЦ

209

 

 

ДИРЕКЦИЯ "Обществени поръчки"

 

 

 

 

 

Директор

Галина Иванова

401

204

 

0888181133

Главен експерт ИТ

Радостина Делева

309

305

 

0882592892

Старши юрисконсулт

Златина Юзбашиева

309

305

 

 

Главен експерт

Мариета Зафирова

309

305

 

0884737390

Старши експерт

Валентина Славова

309

305

 

 

Главен експерт

Николай Михайлов

402

205

 

0887404560

ДИРЕКЦИЯ "Бюджет и счетоводство"

 

 

 

 

 

Директор

Светла Стоянова

404

201

 

0887528252

Отдел "Бюджет"

 

 

 

 

 

Началник отдел "Бюджет"

Стефан Стефанов

410

203

 

 

Главен експерт "Заплащане"

Недка Андреева

409

231

661579

0889525290

Главен експерт "Бюджет"

Стоянка Бончева

410

203

 

 

Главен експерт "Бюджет"

Силвия Атанасова

410

203

 

 

Отдел "Счетоводство"

 

 

 

 

 

Гл. счетоводител, той и Н-к отдел "Счетоводство"

Недка Желева

406

202

 

0887736415

Старши счетоводител

Диана Кънчева

404

244

 

0886495050

Счетоводител

Камелия Георгиева

405

244

 

 

Старши счетоводител

Жанета Юрукова

407

218

 

0882467010

Главен специалист

Катя Георгиева

407

218

 

0882467020

Главен специалист

Донка Иванова

407

218

 

 

Технически сътрудник

Николина Борисова

405

207

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

Директор на Дирекция "ТУСЕ"

Светозар Грозев

104

315

 

0885019177

Отдел "АТО и строителство"

 

 

 

 

 

Началник отдел

Пламен Тодоров

104

315

666853

0888464899

Младши експерт

Христо Георгиев

104

315

0884718078

Гл. специалист

Любен Христов

104

315

0888695481

Гл.специалист

Надка Димитрова

104

315

0886393143

Старши експерт

Любен Христов

104

315

 

0882467029

Гл.специалист "АТО"

Атанас Трънков

103

210

 

0887718800

Гл.специалист "АТО"

Йордан Христов

103

210

 

0882467003

Гл.специалист "АТО"

Станка Димитрова

103

210

 

0882467002

Отдел "Териториално развитие и екология"

Главен експерт

Веселина Димитрова

103

210

 

0886130135

Старши експерт

Павел Георгиев

104

315

 

0882752559

Младши експерт

Десислава Димитрова

105

326

 

 

Младши експерт

Иван Георгиев

105

326

 

 

Младши експерт

Таня Тенева

104

315

 

0887667931

Отдел "Стопанска политика и общинска собственост"

Началник отдел

Мария Попова

308-А

340

 

0888424828

Главен експерт

Лора Каламерова

34/ 3 ет.

312

 

0885044664

Главен специалист

Емилия Тенева

306

302

 

 

Главен специалист

Маргарита Иванова

306

302

 

0888596113

Младши експерт

Атанас Дойчев

306

302

 

 

Младши експерт

Дарина Вълчева

306

302

 

0884301372

Главен специалист

Йорданка Кръстева

306

302

 

0887404566

Технически сътрудник  "ПВЗ"

Валя Димирева

307

303

 

0885595950

Технически сътрудник

Диана Митева

307

303

 

 

Домакин

Янка Димитрова

206

236

 

0889275846

 

 

 

 

 

 

Други дейности по селско и горско стопанство

Ръководител звено

Николай Делев

307

303

 

0886531010

мл. спец. "Помощник лесничей"

Андон Андонов

307

303

 

0889513351

мл. спец. "Помощник лесничей"

Марин Колев

307

303

 

0887404543

ДИРЕКЦИЯ  "Местни данъци и такси"

Директор

Стоянка Христакиева

301

317

 

0888607063

Главен инспектор

Анжелика Ляхович

311

307

0887907422

 

Главен инспектор

Анелия Маринова

312

308

 

0889594014

Главен инспектор

Женя Хайдутова

312

308

 

 

Инспектор

Биляна Балева

312

308

 

 

Инспектор

Руси Русев

311

307

0887907422

 

Старши счетоводител

Недялка Енева

310

306

0887404545

 

Счетоводител

Петя Петкова

310

306

 

Главен касиер

Надя Христова

310

306

 

Касиер

Драган Драганов

310

222

 

 

Технически сътрудник

Митко Пеев

АЦ

222

 

 

 

Дежурен инспектор

АЦ

221

 

 

 

Дежурен касиер

АЦ

222

 

 

Отдел "Образование и предучилищна подготовка"

Началник отдел

Добринка Ангелова

411

225

 

0885019052

Главен експерт

Димитър Димитров

411

225

 

0889727230

Старши счетоводител

Радка Мишева

415

353

661563

0885005924

Касиер - счетоводител

Тихомира Проданова

415

353

0887552955

Главен специалист "Финанси"

Ваня Желева

415

353

0889388012

ДИРЕКЦИЯ "Хуманитарни дейности"

Директор

Димитър Димитров

318

344

 

0888467331

Отдел "Култура и други хуманитарни дейности"

Началник отдел

Татяна Стоянова

316

316

 

0884470442

Старши експерт

Пламена Димитрова

316

316

 

0882467009

Младежки медиатор

Мирослава Господинова

317

323

 

0882467016

Главен експерт

Веселина Йовчева

317

323

 

0886301113

Оперативен счетоводител  - Читалища

Цанка Димитрова

417

216

0895506930

 

Оперативен счетоводител  - Читалища

Илияна Христова

417

216

 

Отдел  "Социални услуги"           

Началник отдел

Силва Иванова

313

319

 

0885974004

Старши експерт

Ивайло Кьосев

313

319

 

0886966618

Оперативен счетоводител

Иванка Иванова

416

226

 

0887404525

Касиер в счетоводство

Катя Недялкова

416

226

 

0889944401

Местна инициативна група "Тунджа"

 

 

 

 

Експерт СВРОМР

Димитрина Петрова

319

313

 

0899147407

Счетоводител

Стела Илиева

319

313

 

0899149838

Технически сътрудник

Стоянка Георгиева

319

313

 

0899149109

ДИРЕКЦИЯ "Други дейности по икономиката"

Директор

Татяна Стоева

412-А

356

 

0886432106

Началник отдел

Антон Панев

412-А

356

 

0887644488

Старши счетоводител

Николай Начев

412

213

 

0887404516

Младши експерт

Виолета Димитрова

412

213

 

0884283050

Касиер

Росица Петрова

АЦ

227

 

 

Огняр

Димитър Георгиев

Информ.

217

 

0882467017

Монтьор и шофьор

Пламен Господинов

Гараж

 

0882467026

Шофьор

Константин Славов

 

0885505887

Шофьор

Иван Илчев

 

0885044787

Шофьор

Иван Иванов

 

0885018913

Шофьор

Петър Петров

 

0887710389

Шофьор

Бончо Бонев

 

0882113270

Шофьор

Димитър Динев

 

0886549440

Отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка"

 

 

 

 

Началник отдел

Владимир Стоев

209

322

 

0886112250

Завеждащ регистратура за КИ

Янка Димитрова

210

321

 

0889275846

Оператор,сигурност в ОбСС

Петър Петров

302

219

0887499767         661585;   факс 661585

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Диан Сталев

302

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Весел Гьорин

302

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Калоян Недев

302

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Иванка Великова

302

 

Отдел "Областен военен отдел"

Старши експерт ОВО за община "Тунджа"

Валентин Велев

 

661577

 

0884301345

 

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, презиме, фамилия

Стая

Вътрешен телефон

Служебен

GSM

 

1

2

3

4

5

6

 

Кмет на община

Георги Георгиев

201

330

661588

0886737966

 

Старши експерт "Протокол"

Гергана Ангелова

201

328

661566

0888139105

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместник-кмет

Георги Чалъков

202

257

661567

0882467018

 

Заместник-кмет

Станчо Ставрев

204

277

661570

0886393133

 

Заместник-кмет

Ели Василева  

408

246

661586

0887660787

 

Секретар на община

Андон Кръстев

204

304

661587

0889625819

 

Главен архитект

Ангел Калайджиев

207

269

 

0889949555

 

Младши експерт "Предварителен контрол по ЕС"

Лиляна Миланова

409

231

661579

 

 

Ръководител "Звено вътрешен одит"

Таня Димитрова

414

345

661545

0889619939

 

Секретар МКБППМН

Цветанка Алексиева

204

212

 

0887404515

 

Юрист

Елена Иванова

208

229

 

0887404535

 

Юрист

Кирчо Карагьозов

308-А

340

 

0879155258

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "Човешки ресурси и ГРАО"

 

 

 

 

 

 

Директор

Елка Гьорина

304

320

 

0889113332

 

Главен експерт  "ЧР"

Иванка Георгиева

305

301

 

0887107377

 

Старши експерт "ЕСГРАОН"

Виолета Йорданова

413

206

 

0882467012

 

Младши екперт "ЕСГРАОН"

Ваня Георгиева

413

206

 

0884470441

 

Младши екперт

Таня Петрова

305

301

 

 

 

Архивист

Таня Хаджидимитрова

315

 

 

0882467027

 

Деловодител

Гергана Димитрова

АЦ

209

 

0886163534

 

Технически сътрудник

Красимира Радева

АЦ

209

 

 

 

Техн. изпълнител Информация

Веселина Богданова

Информ.

380

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "Обществени поръчки"

 

 

 

 

 

 

Директор

Галина Иванова

401

204

 

0888181133

 

Главен експерт ИТ

Радостина Делева

309

305

 

0882592892

 

Старши юрисконсулт

Златина Юзбашиева

309

305

 

 

 

Главен експерт

Мариета Зафирова

309

305

 

0884737390

 

Старши експерт

Валентина Славова

309

305

 

 

 

Главен експерт

Николай Михайлов

402

205

 

0887404560

 

ДИРЕКЦИЯ "Бюджет и счетоводство"

 

 

 

 

 

 

Директор

Светла Стоянова

404

201

 

0887528252

 

Отдел "Бюджет"

 

 

 

 

 

 

Началник отдел "Бюджет"

Стефан Стефанов

410

203

 

 

 

Главен експерт "Заплащане"

Недка Андреева

409

231

661579

0889525290

 

Главен експерт "Бюджет"

Стоянка Бончева

410

203

 

 

 

Главен експерт "Бюджет"

Силвия Атанасова

410

203

 

 

 

Отдел "Счетоводство"

 

 

 

 

 

 

Гл. счетоводител, той и Н-к отдел "Счетоводство"

Недка Желева

406

202

 

0887736415

 

Старши счетоводител

Диана Кънчева

404

244

 

0886495050

 

Счетоводител

Камелия Георгиева

405

244

 

 

 

Старши счетоводител

Жанета Юрукова

407

218

 

0882467010

 

Главен специалист

Катя Георгиева

407

218

 

0882467020

 

Главен специалист

Донка Иванова

407

218

 

 

 

Технически сътрудник

Николина Борисова

405

207

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

Директор на Дирекция "ТУСЕ"

Светозар Грозев

104

315

 

0885019177

 

Отдел "АТО и строителство"

 

 

 

 

 

 

Началник отдел

Пламен Тодоров

104

315

666853

0888464899

 

Младши експерт

Христо Георгиев

104

315

0884718078

 

Гл. специалист

Любен Христов

104

315

0888695481

 

Гл.специалист

Надка Димитрова

104

315

0886393143

 

Старши експерт

Любен Христов

104

315

 

0882467029

 

Гл.специалист "АТО"

Атанас Трънков

103

210

 

0887718800

 

Гл.специалист "АТО"

Йордан Христов

103

210

 

0882467003

 

Гл.специалист "АТО"

Станка Димитрова

103

210

 

0882467002

 

Отдел "Териториално развитие и екология"

Главен експерт

Веселина Димитрова

103

210

 

0886130135

 

Старши експерт

Павел Георгиев

104

315

 

0882752559

 

Младши експерт

Десислава Димитрова

105

326

 

 

 

Младши експерт

Иван Георгиев

105

326

 

 

 

Младши експерт

Таня Тенева

104

315

 

0887667931

 

Технически сътрудник

Стоян Петров

105

326

 

0889618461

 

Отдел "Стопанска политика и общинска собственост"

Началник отдел

Мария Попова

308-А

340

 

0888424828

 

Главен експерт

Лора Каламерова

34/ 3 ет.

312

 

0885044664

 

Главен специалист

Емилия Тенева

306

302

 

 

 

Главен специалист

Маргарита Иванова

306

302

 

0888596113

 

Младши експерт

Атанас Дойчев

306

302

 

 

 

Младши експерт

Дарина Вълчева

306

302

 

0884301372

 

Главен специалист

Йорданка Кръстева

306

302

 

0887404566

 

Технически сътрудник  "ПВЗ"

Валя Димирева

307

303

 

0885595950

 

Технически сътрудник

Диана Митева

307

303

 

 

 

Домакин

Янка Димитрова

206

236

 

0889275846

 

 

 

 

 

 

 

 

Други дейности по селско и горско стопанство

Ръководител звено

Николай Делев

307

303

 

0886531010

 

мл. спец. "Помощник лесничей"

Андон Андонов

307

303

 

0889513351

 

мл. спец. "Помощник лесничей"

Марин Колев

307

303

 

0887404543

 

ДИРЕКЦИЯ  "Местни данъци и такси"

Директор

Стоянка Христакиева

301

317

 

0888607063

 

Главен инспектор

Анжелика Ляхович

311

307

0887907422

 

 

Главен инспектор

Анелия Маринова

312

308

 

0889594014

 

Главен инспектор

Женя Хайдутова

312

308

 

 

 

Инспектор

Биляна Балева

312

308

 

 

 

Инспектор

Руси Русев

311

307

0887907422

 

 

Старши счетоводител

Недялка Енева

310

306

0887404545

 

 

Счетоводител

Петя Петкова

310

306

 

 

Главен касиер

Надя Христова

310

306

 

 

Касиер

Драган Драганов

310

222

 

 

 

Технически сътрудник

Митко Пеев

АЦ

222

 

 

 

 

Дежурен инспектор

АЦ

221

 

 

 

 

Дежурен касиер

АЦ

222

 

 

 

Отдел "Образование и предучилищна подготовка"

Началник отдел

Добринка Ангелова

411

225

 

0885019052

 

Главен експерт

Димитър Димитров

411

225

 

0889727230

 

Старши счетоводител

Радка Мишева

415

353

661563

0885005924

 

Касиер - счетоводител

Тихомира Проданова

415

353

0887552955

 

Главен специалист "Финанси"

Ваня Желева

415

353

0889388012

 

ДИРЕКЦИЯ "Хуманитарни дейности"

Директор

Димитър Димитров

318

344

 

0888467331

 

Отдел "Култура и други хуманитарни дейности"

Началник отдел

Татяна Стоянова

316

316

 

0884470442

 

Старши експерт

Пламена Димитрова

316

316

 

0882467009

 

Младежки медиатор

Мирослава Господинова

317

323

 

0882467016

 

Главен експерт

Веселина Йовчева

317

323

 

0886301113

 

Оперативен счетоводител  - Читалища

Цанка Димитрова

417

216

0895506930

 

 

Оперативен счетоводител  - Читалища

Илияна Христова

417

216

 

 

Отдел  "Социални услуги"           

Началник отдел

Силва Иванова

313

319

 

0885974004

 

Старши експерт

Ивайло Кьосев

313

319

 

0886966618

 

Оперативен счетоводител

Иванка Иванова

416

226

 

0887404525

 

Касиер в счетоводство

Катя Недялкова

416

226

 

0889944401

 

Местна инициативна група "Тунджа"

 

 

 

 

 

 

Експерт СВРОМР

Димитрина Петрова

319

313

 

0899147407

 

Счетоводител

Стела Илиева

319

313

 

0899149838

 

Технически сътрудник

Стоянка Георгиева

319

313

 

0899149109

 

ДИРЕКЦИЯ "Други дейности по икономиката"

Директор

Татяна Стоева

412-А

356

 

0886432106

 

Началник отдел

Антон Панев

412-А

356

 

0887644488

 

Старши счетоводител

Николай Начев

412

213

 

0887404516

 

Младши експерт

Виолета Димитрова

412

213

 

0884283050

 

Касиер

Росица Петрова

АЦ

227

 

 

 

Огняр

Димитър Георгиев

Информ.

217

 

0882467017

 

Монтьор и шофьор

Пламен Господинов

Гараж

 

0882467026

 

Шофьор

Константин Славов

 

0885505887

 

Шофьор

Иван Илчев

 

0885044787

 

Шофьор

Иван Иванов

 

0885018913

 

Шофьор

Петър Петров

 

0887710389

 

Шофьор

Бончо Бонев

 

0882113270

 

Шофьор

Димитър Динев

 

0886549440

 

Отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка"

 

 

 

 

 

Началник отдел

Владимир Стоев

209

322

 

0886112250

 

Завеждащ регистратура за КИ

Янка Димитрова

210

321

 

0889275846

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Петър Петров

302

219

0887499767         661585;   факс 661585

 

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Диан Сталев

302

 

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Весел Гьорин

302

 

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Калоян Недев

302

 

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Иванка Великова

302

 

 

Отдел "Областен военен отдел"

Старши експерт ОВО за община "Тунджа"

Валентин Велев

 

661577

 

0884301345

 

 
Банер