Екип на кмета
PDF Печат Е-поща

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Заместник - кмет "Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване, социални и младежки дейности"

 

D.DimitrovДимитър Димитров е роден на 11.10.1956 г. в с. Ново село, област Русе.


Завършил е висше образование в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски".


Притежава магистърска степен по специалността „Българска филология“.

Работи последователно като учител по български език и литература, директор на училище и инспектор при Детска педагогическа стая.


Започва работа в Община „Тунджа" през 2005 година, като през годините изпълнява длъжностите: Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, началник-отдел и директор на дирекция.


Участвал е в разработването и реализацията на проекти в областта на образованието и социалната сфера.

От м. Април 2021 г. е Заместник - кмет на Община „Тунджа“.

 


СВЕТОЗАР ГРОЗЕВ

Заместник - кмет „Устройство на територията, екология и горско стопанство"

sgrozevСветозар Грозев е роден на 21.10.1968 г. в гр. Ямбол.

Завършил е висше образование в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски".

Притежава магистърска степен по Екология със специализация „Екологично моделиране и експертизи".

След завършване на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски" през 1996 г. работи в СНЦ „Зелени Балкани", гр. Пловдив.

Започва работа в Община „Тунджа" през 1999 година, като през годините изпълнява длъжностите експерт, началник отдел и директор на дирекция.

Специализирал е в Бургаския свободен университет – „Европейски административни практики (подготовка и управление на проекти)". Притежава допълнителна професионална квалификация - педагогическа правоспособност от Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Участвал е в разработването и реализацията на проекти в областта на инженерната инфраструктура, опазване на околната среда и биоразнообразието.



ТАТЯНА СТОЕВА

Заместник - кмет „Стопанска политика, общинска собственост и икономически дейности"

tstoeva

Татяна Йорданова Стоева е родена на 13.06.1957 год. в с. Белица, област Силистра.                    

Завършва средно образование в ПГ “Васил Левски“ гр. Ямбол и висше образование във ВИЗВМ гр. Стара Загора.

След завършване на висшето си образование започва работа като главен ветеринарен лекар в Свинекомплекс - гр. Елхово, а след това в с. Могила, Община „Тунджа“.

От 1991 година до м. май 2016 година е кмет на с. Веселиново, Община „Тунджа“.

През м. юни 2016 год. започва работа като Директор на дирекция „Други дейности по икономиката“ в Община „Тунджа“.




СВЕТЛА СТОЯНОВА

Заместник - кмет „Финанси"

stoyanovaСветла Стоянова е родена на 10.04.1987 г. в гр. Ямбол.

Завършила е висше образование в Икономически университет Варна – специалност "Маркетинг" и магистърска степен по "Публични финанси" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Започва работа в Община „Тунджа" през 2010 година, като изпълнява длъжностите заместник главен счетоводител и директор на дирекция „Бюджет и счетоводство".

От октомври 2020 г. е Заместник кмет „Финанси".


ГАЛИНА ИВАНОВА

Секретар

GIvanovaГалина Иванова е родена на 25.10.1981 г. в гр. Ямбол.

Завършила е висше образование в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски" – специалност „Математика и информатика“.

Притежава магистърска степен по специалност „Стопанско управление“, специализация „Финансов мениджмънт на предприятието“.

Започва работа в Община „Тунджа" през 2009 година, като през годините изпълнява длъжностите младши експерт, главен експерт „Предварителен контрол на ЕС“, началник отдел „Обществени поръчки“ и директор на дирекция „Обществени поръчки“.

От м. Април 2021 г. е Секретар на Община „Тунджа“.


 

 

 


 
 
 

 

 






 

 
Банер