Информация относно средства за електронна идентификация
PDF Печат Е-поща

На основание чл. 5, ал. 4 от Закона за електронно управление (ЗЕУ), Община „Тунджа" уведомява всички заинтересовани лица, че средствата за електронна идентификация за предоставяните електронни услуги и справки достъпни чрез портала на Община „Тунджа" са както следва:

1. За централизирано заявяване на електронни административни услуги за Община „Тунджа" чрез „Единен портал за достъп до електронни административни услуги":

- Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)

- Квалифициран електронен подпис (КЕП)

2. За справки „Местни данъци и такси" чрез платформата на ИМЕОН:

- ЕГН/ЕИК/ЛЧН и КИН*

*КИН – Контролен идентификационен номер, който се получава лично срещу предоставяне на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице на място в Община „Тунджа ", дирекция „МДТ ".

 
Банер