Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата
Сряда, 08 Февруари 2017г. 15:04ч.    PDF Печат Е-поща

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община „Тунджа" за сферата на дейност на Община „Тунджа"

 

 

№ по ред

 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

 

1

Описание на правомощията на Кмета на Община „Тунджа“ и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него Община „Тунджа“.

http://www.tundzha.net/municipality-administration/rules-admin

 

2

Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове.

 

http://www.tundzha.net/municipality-union/municipality-union-docs/cat_view/6--dokumenti-na-obshtinski-savet-tundzha/7-normativni-aktove

3

Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

http://www.tundzha.net/info-access/how-to-info-access

4

Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите.

http://www.tundzha.net/municipality-administration/rules-admin

http://www.tundzha.net/municipality-administration/rules-administrative-services

5

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.

http://www.tundzha.net/development-plans

6

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси.

http://www.tundzha.net/proekto-byudzhet

http://www.tundzha.net/byudzhet

http://www.tundzha.net/otchet-na-byudzhet

7

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача, съгласно Закона за обществените поръчки.

http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha

8

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта.

http://www.tundzha.net/component/content/category/157-proekti-za-normativni-aktove

9

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта, формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството.

http://www.tundzha.net/component/content/category/37-information

10

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл.41ж и формите, в които се поддържа информацията.

http://www.tundzha.net/info-access

11

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

http://www.tundzha.net/deklaratzii-po-zprki

12

Списък на категориите информация в община „Тунджа“ подлежаща на класификация като служебна тайна.

http://www.tundzha.net/info-access/spisak-informatziya-sluzhebna-taina

13

Административни услуги.

http://www.tundzha.net/municipality-services-tundzha

14

Одобрени доставчици.

http://87.126.141.18:8080/frmAOP.aspx

15

Регистър на общинската собственост.

http://www.tundzha.net/registar-sdelki-s-imoti-obshtinska-sobstvenost

16

Проекти на Община „Тунджа“.

http://www.tundzha.net/register-projects

 
Банер