Заявление за достъп до информация
PDF Печат Е-поща

До ..............................................
..............................................
..............................................ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

От.............................................................................................................................................

(трите ви имена / наименование на ЮЛ, от чието име подавате заявлението)

Адрес:........................................................................................................................................................

телефонен номер за контакт .............................../ако желаете да посочите/

Уважаеми господин Кмет,


На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена наличната информация относно

...................................................................................................................................................................

На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъдат предоставени следните документи:

1. ..............................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:

□ преглед на информацията - оригинал или копие;
□ устна справка;
□копия на хартиен носител;
□ копия на технически носител.

Дата: ....................                                                                                      Подпис: ..................................

 
Банер