Сесия на Общински съвет Тунджа на 26 юни
Петък, 19 Юни 2009г. 10:43ч.    PDF Печат Е-поща

   На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА Председателят Общински съвет „Тунджа” – Ямбол инж. Стратия Колев свиква двадесет и четвърто редовно заседание, което ще се проведе на 26.06.2009 година от 10:00 часа в залата на община „Тунджа” при следния проект за дневен ред:

- Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2009 г.

- Продажба на недвижим имот – общинска собственост.

- Изменение и допълнение на Наредба за условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и поемане на общински дълг.

- Упълномощаване на кмета на община „Тунджа” за издаване на Запис на Заповед в полза на МРРБ във връзка с изпълнение на проект „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще”.

- Упълномощаване на кмета на община „Тунджа” за издаване на Запис на Заповед в полза на МРРБ във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на транспортните връзки между населените места и повишаване на регионалната конкурентноспособност”.

- Извършване на застраховка „Имущество” за недвижими имот-частна общинска собственост.

- Предоставяне на финансови средства от бюджета на общината по извънбюджетните сметки на одобрените проекти: „Подобряване на транспортните връзки между населените места и повишаване на регионалната конкурентноспособност”; „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще”; „Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община „Тунджа”; „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община „Тунджа”, област Ямбол”.

- Определяне на средствата за участие на община „Тунджа” в реализацията на приетия от СИФ Микропроект №1776/03.04.2009 г. за преустройство и ремонт на южен корпус на ЦДГ „К. Тенев”.

- Изменение и допълнение на Решения №291/28.04.2009 г. и № 309/27.05.2009 г. за предоставяне за възмездно ползване на общински мери и пасища.

- Предложение за приемане от Министерския съвет на списък на средищните училища в община „Тунджа” за учебната 2009 - 2010 г.

- Одобряване на паралелки с ученици под минималния брой групи в ПДГ с деца под минималния брой за уч. 2009 – 2010 г. в община „Тунджа”.

- Изменение на Общия устройствен план.

- Даване на съгласие за определяне на трасе за линейни обекти.

- Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на ел. проводно отклонение KL20kV до ПИ №001127 по КВС на землище – с. Кукорево и парц. план за трасе на ел. проводно отклонение KL20kV до ПИ №001126 по КВС на землище с. Кукорево.

- ЕПП в р-р на 700 лв. за близките на Иван Ганев Иванов от с. Безмер, загинал на 28 май 2009 г. в местността „Бакаджиците”.

- Приемане на решение за еднократно парично подпомагане.

- Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС „ТУНДЖА”

23.06.2009 г. (вторник)

10:00 часа

ПК „Бюджет и финанси”

12:00 часа

ПК „Общинска собственост”

14:00 часа

ПК  „Социални дейности”

 

24.06.2009 г. (сряда)

09:00 часа

ПК „Регионална инвестиционна политика”

09:00 часа

ПК „Местно самоуправление”

12:00 часа

ПК „Селскостопанска политика”

14:00 часа

ПК  „Устройство на територията”